Въпрос: Може ли да се получи пенсията от всяка пощенска станция ?

Създадена е възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция. Пенсионер, упълномощено лице с нотариална заверка на подписа и законен представител - родител, настойник, попечител или лица, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето, могат да получат пенсията и добавките към нея от всяка пощенска станция в страната, след предварително заявяване в избраната пощенска станция. За целта всяка пощенска станция води дневник за отразяване на заявките. В случай, че не е възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, касиерът информира лицето за възможната дата на изплащане съобразно графика на пощенската станция.

Въпрос: В какъв срок могат да се потърсят неполучени суми от пенсии?

Когато има неполучени суми от пенсия и добавки, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия и добавки, включително след смъртта на пенсионера, се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася. Този срок се прилага както по отношение на титуляря на пенсията, така и за неговите наследници.

Въпрос: Как се постъпва в случаите, при които има неполучена пенсия от починал пенсионер?

Когато пенсионер почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ). Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице, като пълномощното следва да е нотариално заверено. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Полагащата се част на наследниците може да се изплати както с пенсионен запис, така и по представена от наследника банкова/платежна сметка.

В зависимост от начина на изплащане на пенсията на починалото лице (чрез пощенска станция или чрез доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българска народна банка (БНБ) или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, с които НОИ има сключен договор за изплащане на пенсиите) се прилага различен подход.

Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, полагащата се част на наследниците може да се изплати с пенсионен запис на посочен от наследника адрес или по представена от него лична платежна сметка.

Когато пенсията е изплащана чрез ДПУ или клон на ДПУ, НОИ служебно изпраща на съответния ДПУ или клона на ДПУ, удостоверение с данните за последния месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и за месеца, до който включително е преведена пенсията по личната му платежна сметка. В случай че преведената пенсия се отнася за време след месеца, през който е починал пенсионерът, размерът се вписва в удостоверението. Изпратеният от НОИ документ служи за закриване на платежната сметка на починалия пенсионер и за изплащане на остатъка от сумите по неговата сметка на правоимащите лица.

Въпрос: Какъв е редът за изплащане на пенсията на друго лице?

Пенсията се изплаща лично на пенсионера. В много случаи обаче, лицето не може лично да получи пенсията си. Тогава тя може да бъде изплатена на упълномощено от пенсионера лице. Пълномощното следва да е с нотариално заверен подпис. Ако пълномощното е издадено на територията на чужда държава, подписът на упълномощителя е необходимо да се завери от българските дипломатически и консулски представителства. За да получи пенсията, освен пълномощното, упълномощеният трябва да носи своя документ за самоличност. Това са двата документа, без представянето на които пенсията не може да се изплати на друго лице. Когато пълномощното е с нотариална заверка на подписа, копие от него се задържа в пощенската станция, а оригиналът се представя винаги при получаване на суми от пенсия. Този вид упълномощаване се използва обикновено в случаите, когато пенсията ще се получава от упълномощено лице по-дълго време.

Ако пенсията се получава от пощенска станция има и други възможности за нейното изплащане. Когато само един или няколко месеца не може да се получи лично, тя може да се изплати на упълномощено лице без нотариална заверка на подписа, чрез така нареченото изрично пълномощно. Когато се изготвя такъв вид пълномощно, е необходимо много точно и ясно да бъде вписано какви суми от пенсия да се изплатят на упълномощеното лице – например точно за кой месец или точно кой пенсионен запис. По този начин волята на пенсионера ще бъде правилно изпълнена от пощенския служител. При изплащането на пенсията се изисква документ за самоличност на упълномощения. По такъв вид пълномощно може да се извърши плащане най-много 3 пъти в една календарна година. Всеки път обаче трябва да се представя отделно пълномощно. Задължително условие е в пълномощното пенсионерът да декларира, че не е ползвал това право повече от 3 пъти през календарната година. Тъй като това пълномощно се издава за всяко конкретно плащане, то се задържа в пощенската станция.

Изплащането на пенсията на упълномощено лице чрез изрично пълномощно без нотариална заверка на подписа може да се извърши само от пощенската станция, в чиито изплащателни документи е включен пенсионерът.

Пенсията може да бъде изплащана в дома на пенсионера по постоянния или настоящия адрес след заявление от лицето до началника на пощенската станция, ако получава пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или има навършена 68-годишна възраст. В тези случаи пенсията и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост може да се изплаща срещу подпис, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество и да представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Пенсията и добавките към нея до двукратния размер на социалната пенсия за старост, на лицата с пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или с навършена 68-годишна възраст може да се изплаща в пощенските станции при посочените горе условия и ред.

Когато пенсионерът има законен представител, настойник, попечител или определени лица по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, пенсията се изплаща съответно на законния представител, на настойника, на попечителя или на лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Тези лица удостоверяват това свое качество пред съответната пощенска станция с документ за самоличност и: удостоверение за раждане на дете, с влязло в сила съдебно решение или с удостоверение, издадено от общината (кметството).

Тези начини за изплащане на пенсията чрез пощенските станции не са приложими, когато пенсията се изплаща чрез доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българска народна банка или от клон на ДПУ. В този случай се прилагат правила, въведени от ДПУ.

Въпрос: С какъв документ може да се получи пенсия?

Няколко са документите, удостоверяващи самоличността, а именно:

  • лична карта;
  • паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност;
  • свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Освен тези документи, на българските граждани се издават и следните документи за самоличност, заместващи паспорта:

  • временен паспорт;
  • служебен открит лист за преминаване на границата;
  • временен паспорт за окончателно напускане на Република България.

Всеки един от тези документи може да послужи при получаването на суми от пенсия.

Въпрос: Какви удръжки могат да се правят от пенсиите?

На основание чл. 85 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) от пенсиите могат да се правят удръжки за запори, наложени по реда на  Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания.

Когато лицето едновременно има няколко от тези удръжки, се спазва определен ред, по който те се удържат от пенсията.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.

Въпрос: Кога се превеждат сумите за пенсиите на доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната?

Преводът на пенсия по лична платежна сметка се извършва в първите 3 работни дни от започване изплащането на пенсиите в пощенските станции, а именно от 7-о до 9-о число на месеца включително, когато тези дни са работни. Когато те са неработни дни, преводът се извършва на следващия работен ден. Това означава, че сумите по платежните сметки могат да бъдат налични и на 10-о число на месеца, за който се отнасят. Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това обстоятелство, е важно да се знае, че не винаги пенсията може да се получи от доставчика на платежни услуги на 7-о число.

Въпрос: Какъв е редът за изплащане на пенсията по лична платежна сметка чрез доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната?

Друг начин, по който може да се изплаща пенсията, е по лична платежна сметка чрез доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка, и клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната. За да се пристъпи към използването на този начин, пенсионерът следва да подаде заявление до териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ), което може да бъде изпратено и по електронен път по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК). При първоначалното отпускане на пенсията обстоятелството да се изплаща пенсията чрез ДПУ или клон на ДПУ се вписва на съответното място в заявлението за отпускането й, а след това – със заявление по образец до териториалното поделение на НОИ – платец на пенсията. Заявлението може да бъде подадено чрез ДПУ или клона на ДПУ при разкриване на сметката. Преди да подаде заявление до ТП на НОИ, лицето трябва да има разкрита лична платежна сметка. В този случай е много важно да се знае, че сметката трябва да е лична. Освен че трябва да бъде лична, сметката, по която ще се превежда пенсия, може да бъде само спестовна безсрочна или разплащателна. Пенсията може да бъде изплащана и чрез дебитна карта, която представлява вид разплащателна сметка. Задължително условие е към заявлението да се приложи копие на документ от ДПУ или клона на ДПУ, в което е вписана платежната сметка – Международен номер на банковата сметка - IBAN. Когато заявлението е прието в ДПУ или клона на ДПУ, ако има договореност между този доставчик и НОИ за обмен на подобна информация, не се прилага копие на документ с номера на личната платежна сметка, а ДПУ или клона на ДПУ потвърждава в заявлението номера на сметката на титуляря.

Сметката може да бъде разкрита в избран от пенсионера доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българска народна банка или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната. Важно е да се знае, че заявленията за превеждане на пенсия по лична платежна сметка, получени в ТП на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.

Когато пенсионерът реши да закрие сметката си в даден ДПУ или клон на ДПУ, е желателно незабавно да уведоми ТП на НОИ за това обстоятелство. Тъй като пенсиите се превеждат месец за месец, ако в ТП на НОИ няма информация, че платежната сметка е закрита, преводът отново ще бъде извършен по нея. ДПУ или клонът на ДПУ уведомява ТП на НОИ, че сметката е закрита и връща преведените суми. Така лицето може да остане без пенсия, докато не заяви начина за нейното получаване.

Преводът на пенсия по сметка се извършва в първите 3 работни дни от започване изплащането на пенсиите в пощенските станции, а именно от 7-о до 9-о число на месеца включително, когато тези дни са работни. Когато те са неработни, преводът се извършва на следващия работен ден. Това означава, че сумите по платежните сметки могат да бъдат налични и на 10-о число на месеца, за който се отнасят.

Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това обстоятелство, е важно да се знае, че не винаги пенсията може да се получи от ДПУ или клона на ДПУ на 7-о число.

Въпрос: Как се постъпва в случаите, когато има смяна на адреса на получаване на пенсията?

При смяна на адреса за получаване на пенсията пенсионерът следва да подаде заявление до териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ). Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път по реда на Закона за електронното управление, подписано с квалифициран електронен подпис, или с персонален идентификационен код. Заявления, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.

Когато новият адрес на пенсионера е в района на друго ТП на НОИ, пенсионното му досие се изпраща в съответното ТП на НОИ. Заявлението за прехвърляне на досието в новото ТП на НОИ може да се подаде както в териториалното поделение, което изплаща пенсията, така и в териториалното поделение на новия адрес на пенсионера.

При временно пребиваване в друго населено място пенсионерът може да получава пенсията си от пощенската станция, която обслужва адреса на пребиваване. В случая е необходимо да подаде заявление в пощенската станция, в която желае да получи пенсията си. Ако не е възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, касиерът-платец информира лицето за възможната дата на изплащане в срока, в който се изплащат пенсиите (от 7-о до 20-о число на месеца).

Въпрос: Кога се изплаща пенсия с пенсионен запис?

Пощенската станция изплаща суми от пенсия и по изготвен от ТП на НОИ пенсионен запис. Този начин се използва много често, а именно: при всяко отпускане на пенсия първото плащане винаги се извършва с пенсионен запис; когато има набрана сума от неполучени пенсии за повече от 6 месеца; когато по различни причини е необходимо доплащане към пенсията за няколко месеца, за част от месеца или за текущия месец, ако пенсията е била спряна по нареждане на ТП на НОИ. Пенсионният запис се изготвя от ТП на НОИ, след което се предава за изплащане в пощенската станция. Пощенската станция уведомява пенсионера за наличието на пенсионен запис. Сумите от пенсии, преведени с пенсионен запис, се изплащат чрез електронния изплащателен картон на пенсионера при поискване в 20-дневен срок от неговото получаване в пощенската станция. Ако пенсионният запис не се изплати на лицето в 20-дневен срок, той се връща от пощенската станция на ТП на НОИ, което го е изготвило. За да бъде отново изпратен неполученият пенсионен запис, е необходимо лицето да уведоми съответното ТП на НОИ.

С пенсионен запис на наследниците се изплащат и неполучени суми за пенсия от починал пенсионер.

Въпрос: Как се постъпва в случаите, при които лицето не може да получи пенсията си на точната дата от графика?

Обикновено през последния ден от графика се изплащат и пенсиите на тези пенсионери, които не са се явили на определената им дата. Неизплатените пенсии в посочения срок от 7-о до 20-о число на месеца могат да се изплащат през следващия месец отново в срока за изплащане на пенсиите. Когато няколко поредни месеца не е получена пенсията, то има възможност тя да се изплати от пощенската станция като пенсия за минало време, но най-много до 6 месеца, в които се включва и текущият месец.

Ако обаче не се получат тези 6 пенсии, то в този случай е необходимо лицето да се обърне към съответното ТП на НОИ, което изплаща неговата пенсия. Ако няма друга причина, поради която пенсията не следва да бъде спряна, за да бъде продължено нейното изплащане, е необходимо да се подаде заявление до ТП на НОИ. Тогава пенсията за тези месеци ще бъде изплатена с пенсионен запис.

Въпрос: Какъв е редът за изплащане на пенсията чрез пощенската станция?

Пенсията, както и всички добавки, които се получават заедно с нея, се изплащат чрез пощенската станция по електронен изплащателен картон на постоянния или настоящ адрес на пенсионера. За да започне изплащането на пенсията на един от тези адреси, лицето следва да посочи един от тях - постоянен или настоящ адрес. Пенсията не може да се включва в изплащателните документи на посочен друг адрес, различен от постоянния или от настоящия адрес.

Пощенските станции изплащат пенсиите в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят, т.е. пенсиите се изплащат текущо месец за месец. Когато през месеца 7-о и 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите започва в началото и завършва в края на следващия работен ден.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции се извършва по график, който се обявява на гражданите.

За изплатената пенсия/пенсии и добавките към нея пощенската станция издава служебен бон (разписка), който след подписването му от получателя на пенсията служи като оправдателен документ за извършените плащания.

Въпрос: Какви са начините за изплащане на пенсията?

Има два начина, по които може да се получава пенсията, а именно: на адрес чрез пощенската станция или по лична платежна сметка чрез доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка (БНБ), и клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната. При подаване на заявлението за отпускане на пенсия във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията. Не се допуска част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка в ДПУ, лицензиран от БНБ, и клон на ДПУ.