НОИ не предоставя пряк потребителски достъп до електронната услуга. Приложеният файл „Описание на WEB-Service на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст” е предназначен за разработчиците на софтуер, използван от лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ!

Описание на WEB-Service на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
31.05.2014

Съобщениe на НОИ: 05.03.2014 г.

Във връзка с подписано споразумение между Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информираме лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, от необходимостта да предприемат следните действия:

  • Първо: За достъп до електронната услуга за проверка на упражнено право на пенсия, е необходимо софтуерният продукт, който използват, да бъде адаптиран. За улеснение на софтуерните разработчици, на Интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в Рубрика „Е-услуги”, подрубрика „За разработчици на софтуер”, е публикувано описание на електронната услуга.
  • Второ: Лекарите следва да подадат заявление до НЗОК, съгласно обявен на тяхната интернет страница (www.nhif.bg) образец. Подадените заявления се проверяват, обобщават и данните от тях ще постъпват седмично от НЗОК към НОИ.
  • Трето: НОИ уведомява, че всеки ще има уникален код за достъп до електронната услуга, който ще се изпраща на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ по електронен път, подписан с електронен подпис на заявения от тях електронен адрес.

Съобщениe на НОИ: 25.02.2014 г.

На 24 февруари 2014 г. управителят на Националния осигурителен институт г-н Бисер Петков и управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова подписаха споразумение за обмен на информация между двете институции.

С него се поставя началото на съвместна работа за предоставяне от страна на НОИ на данни за лицата, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Информацията ще се ползва от лекарите, лекарите по дентална медицина и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ. Чрез нея те ще проверяват дали явилите се при тях пациенти са придобили това качество. Достъпът до информационните масиви на НОИ ще се осъществява чрез използваните от лекарите програмни продукти и след подаване на заявление по образец до здравната каса. Всеки първи работен ден на седмицата НЗОК ще предоставя на НОИ структуриран списък на лекарите, подали през предходната седмица заявления. На тази база осигурителният институт ще издава уникален код за достъп до електронната услуга, който лекарите ще получават по електронна поща чрез подписано с електронен подпис съобщение. Така ще се гарантира сигурността на информацията. Електронната услуга ще бъде активна от 10 март 2014 г. с актуални данни за лицата към тази дата. Ежемесечно ще се добавят данни за лицата, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст към съответния месец. На интернет страниците на НОИ (www.nssi.bg) и НЗОК (www.nhif.bg) ще бъде публикувано подробно описание на начина за достъп до наличната информация.