Националният осигурителен институт (НОИ) проведе обучение за свои служители на тема „Осигурителни права на хората с увреждания в Република България и страни в ЕС – обезщетения, помощи, данъчни облекчения, финансови стимули и др.“ по проект BG05M9OP001-3.006 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В него участваха директорите на териториалните поделения на институцията и експерти от различни направления на дейността. Лектори на обучението бяха преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Фокусът на обучителния материал беше върху основните дефиниции за уврежданията и техните медицински и социални модели. Внимание беше отделено на съществуващите инструменти за защита на правата на хората с увреждания и възможностите за данъчни облекчения, финансови стимули и помощи при защитата на социалните им права както в България, така и в други държави-членки на Европейския съюз. Представени бяха правните и финансовите рамки в сферата на страни като Германия, Австрия, Франция и Италия.

Обученията по проекта продължават и през следващата година. Следващото от тях ще се фокусира върху способите за идентифициране на действията на осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система и борбата с лошите практики в социалното осигуряване.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.