ТП на НОИ – Ловеч, бул. ”България” № 44, на основание заповед № 1015-10-180/ 11.12.2023 г. на директора на ТП на НОИ – Ловеч,

 ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил марка Пежо, модел Боксер, тип Микробус, места 8+1, ДК № В7433КС собственост на НОИ, предоставен за ползване от ТП на НОИ – Ловеч, находящ се на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 44, с първоначална регистрация 27.01.1999 г., с работен обем – 2 000 куб. см и мощност 85 к.с., вид гориво – бензин;

 1. Начална минимална цена на лек автомобил марка Пежо, модел Боксер, тип Микробус, места 8+1 с ДК № В7433 КС – 2624,00 (две хиляди шестстотин двадесет и четири) лева.
 2. Депозит за участие в търга 262,00 (двеста шестдесет и два) лева. Депозитът следва да се преведе по сметка на ТП на НОИ – Ловеч: Банка “ДСК“ Ловеч, BIC STSABGSF, IBAN BG59 STSA 9300 3110023601, параграф 93-10-00. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.

Депозитите за участие в търга се връщат на некласираните кандидати, в петдневен срок от определяне на спечелилия търга, съответно прекратяването на процедурата.

Депозитите на класираните участници се връщат в петдневен срок след продажбата на автомобила, съответно прекратяването на процедурата.

Депозит на класиран участник, определен за спечелил процедурата, който не заплати предложената цена, не се връща.

 1. Оглед на автомобила може да се извърши всеки понеделник, сряда и петък в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 44 до 11.01.2024 г. вкл., след предварителна заявка на тел. 0878356418.
 2. Кандидатите следва да представят оферта в запечатан непрозрачен плик. Всеки участник има право да подаде само една оферта, съдържаща ценово предложение за вещта и следните документи: оригинално платежно нареждане за внесен депозит, копие от документ за самоличност, съответно данни за ЕИК по Булстат, оригинално пълномощно, когато офертата се подава от пълномощник.

Офертите се подават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика са посочват адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, до 17:00 часа на 11.01.2024 г., в деловодството на ТП на НОИ – Ловеч, бул. „България“ № 44, ет. 2 стая № 214. При приемане на офертата на кандидата върху плика се отбелязват вх. номер, датата и часът на получаването и за посочените данни на приносителя се издава документ.

 1. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:
  – Представени след изтичане на крайния срок за получаване;
  – Представени са в незапечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост.
 2. Търгът се провежда ако поне един кандидат е подал оферта за участие.
 3. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 2624,00 (две хиляди шестстотин двадесет и четири) лева.

Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената. Офертата е на български език и следва да съдържа изрично писмено изявление, че кандидатът приема условията по търга, и предлага определена цена в български лева. Офертата следва да е подписана от кандидата/пълномощника на кандидата.

 1. Дата, място и час на провеждане на търга – 15.01.2024 г. от 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Ловеч, гр. Ловеч, бул. „България“ № 44.
 2. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.
 3. Резултатите ще бъдат обявени на 15.01.2024 г. след 14:00 часа на таблото за обявления в сградата на ТП на НОИ – Ловеч, гр. Ловеч, бул. „България“ № 44. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от проведения търг и на предоставения от същите електронен адрес.
 4. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на покана, по сметка на ТП на НОИ – Ловеч: Банка “ДСК“ Ловеч, BIC STSABGSF, IBAN BG59 STSA 9300 3110023601, параграф 93-10-00. Ако плащането не се извърши в указания срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващия кандидат по реда на класиране.

Когато двама или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя крайния купувач чрез жребий в определен от нея ден и час, за което кандидатите-купувачи ще бъдат допълнително уведомени.

 1. Вещта се предава на купувача след плащане на цената срещу издадена фактура. Собствеността върху веща се прехвърля с подписването на приемо-предавателен протокол.

Разноските по прехвърляне собствеността на лекия автомобил, предмет на търга, са за сметка на спечелилия го участник, като същият заплаща и намиращото се в резервоара на автомобила количество гориво.

 1. Условията на процедурата по продажба са публикувани таблото на ТП на НОИ – Ловеч, бул. „България“ № 44, както и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове и в местен вестник.

 

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.