НОИ и всички негови структури се задължаваме при осъществяването на нашата основна дейност непрекъснато да подобряваме здравословните и безопасни условия на труд в организацията, като се съобразяваме с изискванията на приложимото законодателство, нуждите на нашите клиенти, естеството и големината на рисковете, свързани с дейността ни и другите ангажименти поети от нас. Целта на нашата организация е да се постигне устойчиво развитие на дейността си при благоприятни и стимулиращи условия на труд.

Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд е планирана и координирана съвкупност от дейности, в които има принос целия персонал на организацията.

Висшето ръководство на организацията се задължава да:

  • преразглежда периодично Политиката и Системата за управление на ЗБУТ за адекватност и непрекъснато да ги подобрява;
  • предоставя на разположение на заинтересованите страни своята Политика и Система за управление на ЗБУТ;
  • комуникира системата за управление на ЗБУТ с целия персонал;
  • взима предвид рационалните предложения на персонала по отношение на ЗБУТ.

Политиката по ЗБУТ е задължителна за всички структури на НОИ и задължава всички служители на организацията да допринасят, съобразно компетентността си, за нейното осъществяване.