СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Лазар Лазаров - Министерство на труда и социалната политика

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2. Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България

3. Станимир Цоцов - Българска търговско-промишлена палата

 

ЧЛЕНОВЕ:

4. Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика

5. Милена Кръстанова - Национална агенция за приходите

6. Катя Ивкова - Министерство на здравеопазването

7. Росица Спасова - Министерство на финансите

8. Димитър Данчев – Министерство на икономиката и индустрията

9. Любомир Йосифов - Министерство на образованието и науката

10. Димитър Манолов - Конфедерация на труда "Подкрепа"

11. Мария Минчева – Българска стопанска камара

12. Стефан Василев - Асоциация на индустриалния капитал в България

13. Румяна Георгиева - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

14. Проф. Нено Павлов - Съюз за стопанска инициатива

С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС:
Ивайло Иванов - управител на НОИ