Пресинформация за отчитане резултатите по проекта
Пресинформация за избор на изпълнител
Пресинформация за старт на проекта

На 21 юли 2015 г. на заключителна конференция Националният осигурителен институт (НОИ) отчете резултатите от изпълнението на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на парични обезщетения от ДОО”

по Оперативна програма „Административен капацитет“, финансиран от Европейския съюз и съфинансиран чрез Европейския социален фонд.

Събитието бе открито от управителя на НОИ г-н Бисер Петков, а сред официалните гости бяха членове на Надзорния съвет на института, представители на държавни институции, както и представители на софтуерни компании.

По време на конференцията бяха представени действията, предприети от НОИ и изпълнителя на проекта „Контракс“ АД за успешното изграждане на информационна и технологична платформа за обезпечаване електронния обмен на данни и документи за изплащането на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване (ДОО) между НОИ и осигурителите и самоосигуряващите се лица. Специално внимание беше обърнато на интегрираната система като част от процеса за пълно електронизиране на обмена на данни за този вид плащания. Посочено бе, че новоразработеният софтуер надгражда съществуващите бизнес процеси с нови като предоставя възможност за извършване по електронен път на административната услуга по изплащане на паричните обезщетения от ДОО в съответствие с изискванията на нормативната уредба. В тази връзка бяха представени и инициираните от НОИ промени в съществуващото законодателство, с които се регламентира новият ред за представяне на документите пред институцията.

На събитието беше отчетено, че пълното електронизиране на процеса за електронен обмен на данни ще доведе до значителни ползи за участниците. По този начин ще се намали административната тежест върху бизнеса, ще се повиши качеството на обслужване и удовлетвореността на потребителите. Новата система ще съкрати сроковете за подаване и обработка на данните и ще намали вероятността за грешки при попълването на документацията. Също така ще се съкратят сроковете за изплащане на обезщетенията, което е в интерес на осигурените лица.

С внедряването на интегрираната система НОИ започва практическата реализация на втория етап от пълната електронизация на обмена на данни между участниците в процеса - подаване на данни и документи за изплащане на обезщетения от осигурителите и самоосигуряващите се лица. Той трябва да стартира от 1 януари 2016 г. С въвеждането в експлоатация на интегрираната система НОИ отговаря на един от основните приоритети на ОПАК - създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната администрация.

Подробна информация за проекта съдържа информационната брошура, публикувана на интернет страницата на института (www.noi.bg) в рубрика НОИ/“Проекти“.

Националният осигурителен институт приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по проект “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансиран от Европейския съюз и съфинансиран чрез Европейския социален фонд.

На 5 март 2015 г. бе подписан договорът между НОИ и фирмата, спечелила откритата процедура.  

Въвеждането в експлоатация на ИСЕОДД ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от НОИ на свързаните с процеса документи. Това значително ще намали административната тежест върху работодателите и самоосигуряващите се лица, свързана с ежемесечното представяне на документи на гише в НОИ. Ще се намали и вероятността от грешки, тъй като системата ще предоставя възможност за проверка на данните преди и след тяхното подаване.

Електронното подаване и получаване на документи съгласно нормативните изисквания чрез ИСЕОДД ще позволи на осигурителите и самоосигуряващите се лица да изпълняват задълженията си при снижени времеви, човешки и финансови разходи. Осигурените лица пък ще имат възможност да получават обратна връзка по статуса на изпратените от тях данни и документи към НОИ и по всяко време ще разполагат с актуална и точна информация за движението и статуса на подадените заявления за изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването на свързаните с процеса документи от НОИ.

С въвеждането в експлоатация на интегрираната система НОИ отговаря на един от основните приоритети на ОПАК - Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната администрация.

Проектът, който се реализира по Договор № 14-32-15/15.08.2014 г. с ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще приключи до средата на м. август 2015 г. Стойността на поръчката е 199 348 лв. без ДДС.

Националният осигурителен институт (НОИ) стартира изпълнението на Проект “Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“ по Оперативна програма „Административен капацитет”

на Европейския съюз, съфинансирана от него чрез Европейския социален фонд. Изпълнението на проекта ще продължи 12 месеца.

Предстои обявяването на открита процедура за избор на изпълнител за изграждане на ИСЕОДД като един от приоритетите на ОПАК за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната администрация.

Въвеждането в експлоатация на ИСЕОДД ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от НОИ на свързаните с процеса документи.Това значително ще намали административната тежест върху работодателите и самоосигуряващите се лица, свързана с ежемесечното представяне на документи на гише в НОИ. Също така ще се намали и вероятността от грешки, тъй като системата ще предоставя възможност за проверка на данните преди и след тяхното подаване.

Електронното подаване и получаване на документи съгласно нормативните изисквания чрез ИСЕОДД ще позволи на осигурителите и самоосигуряващите се лица да изпълняват задълженията си при снижени времеви, човешки и финансови разходи. Също така лицата ще имат възможност да получават обратна връзка по статуса на изпратените от тях данни и документи към НОИ и по всяко време ще разполагат с актуална и точна информация за движението и статуса на подадените заявления за изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването на свързаните с процеса документи от НОИ.

Проектът “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” се реализира по Договор № 14-32-15/15.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата му стойност възлиза на 495 990 лв.