Подробна информация за обществените поръчки на Централно управление на Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения е публикувана в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg

Процедури в ЦАИС ЕОП

Процедури след 01.10.2014 г.