Длъжностите в Националния осигурителен институт (НОИ), които се заемат по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (чрез подбор при мобилност), се обявяват в Портала за работа в държавната администрация и на интернет страницата на НОИ.

 

Документи

Необходимите документи за участие в подбора са:

 • заявление до управителя на НОИ за заемане на свободната позиция по условията на чл. 81а от ЗДСл (чрез подбор при мобилност) – свободен текст;
 • документ, видно от който кандидатът работи по служебно правоотношение в държавната администрация и едногодишният му срок на изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е изтекъл;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация (само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване);
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;
 • автобиография;
 • копия от други документи, в зависимост от специфичните и допълнителните изисквания за заемане на съответната длъжност или по преценка на кандидата.

 

Кандидатстване и изисквания

Кандидатите избират дали да подадат документите си на място или по електронен път.

Право да кандидатстват в подбора по мобилност имат държавни служители, които:

 • отговарят на общите и специфичните условия за заемане на длъжността;
 • са с изтекъл срок за изпитване;
 • не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;
 • не заемат длъжност при непълно работно време.

Минималните изисквания за заемане на всяка една длъжност в администрацията са определени в Класификатора на длъжностите в администрацията, като за някои от тях могат да бъдат приложими и специфични изисквания по силата на специален закон. Администрацията може да определи и допълнителни изисквания в длъжностната характеристика за длъжността, но съответствието с тях може да служи единствено като конкурентно предимство при равен резултат в крайното класиране.

Начин на провеждане, класиране и назначаване

При наличие на повече от един кандидат, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността, се извършва подбор съгласно критериите, определени във Вътрешните правила за набиране, подбор и назначаване на служители в НОИ.

Подборът включва събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност, като може да се проведе и писмен изпит и/или тест по реда на глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ако органът по назначаването прецени за необходимо.

За избрания кандидат прекият ръководител на длъжността подготвя мотивирано предложение за назначаване.

Назначаването се извършва след сключване на писмено споразумение между определения да заеме на длъжността служител и органите по назначаването на двете администрации.