Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност на обучаващи се в специализирани училища, учебни центрове и висши учебни заведения, като част от образователната им програма, да преминат обучителна практика или студентски стаж в структурните звена на института. Този вид стажове и практики не са платени и не се считат за трудов и осигурителен стаж, а продължителността им е в зависимост от учебните програми на конкретните специалности. По време на стажа студентите/учениците имат възможност да придобият специализиран практически опит в областта на държавното обществено осигуряване, както и в общоадминистративни дейности като управление на човешки ресурси, счетоводство, информационни технологии, право и др.

Всички стажантски позиции, на които Националният осигурителен институт приема студенти за провеждане на студентски стаж, се обявяват на Портала за студентски стажове в държавната администрация, съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Препоръчително е преди кандидатстване за обявена стажантска позиция кандидатите да се запознаят с функциите на административните звена на НОИ, описани в Правилника за организацията и дейността на НОИ.

Кандидатстването за обявена стажантска позиция в ЦУ/ТП на НОИ става след регистрация и създаване на собствен профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация, чрез попълване на онлайн формуляр. При регистрацията всеки кандидат получава уникален идентификационен номер.

За провеждане на студентски стаж в НОИ могат да кандидатстват български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция. С условията за подбор, класиране и провеждане на стажа може да се запознаете от Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Стажовете в НОИ се провеждат след сключване на споразумение между института и стажанта.

Въпроси и запитвания относно провеждането на стаж в системата на НОИ могат да бъдат отправяни на електронна поща: obuchenie@nssi.bg.