Програмата за заетост „Старт на кариерата“ се осъществява чрез посредничеството на териториалните поделения на Агенцията по заетостта и цели улесняване на прехода между образованието и заетостта.

Програмата е насочена към младежи до 29 години без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Продължителността на програмата е 12 месеца.

Младежите се назначават по трудово правоотношение, а финансирането е осигурено от държавния бюджет, като за 2022 г. основното месечно възнаграждение е в размер на 860 лева.

Всяка година Националният осигурителен институт обявява средно около 100 работни места по програма „Старт на кариерата“.

За периода от 2013 г. до 2021 г. включително, 40% от младежите, преминали програмата, са започнали работа в Националния осигурителен институт след нейното приключване.

При стартиране на кампанията за кандидатстване по програмата „Старт на кариерата“ за съответната година свободните места в Националния осигурителен институт се обявяват на интернет страницата на НОИ, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.