karaivanova_2017_3

ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА

ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ

Весела Николова Караиванова-Начева е родeна в гр. Момчилград.

Завършила е Университета за национално и световно стопанство, специалност “Счетоводство и контрол” със степен “магистър” (1988 г.).

Професионален опит:

1992-1993 г. – методолог “Приходи от юридически лица” в Териториална данъчна дирекция, гр. Пловдив; данъчен инспектор в Данъчна служба, гр. Карлово.

1993-2000 г. – методолог “Косвени данъци”, гл. данъчен инспектор в Териториална данъчна дирекция, гр. Пловдив.

2000-2004 г. – ръководител “Ревизии”, гл. данъчен инспектор в Главна данъчна дирекция – София, Данъчна служба – Лозенец.

май 2004 – април 2005 г. – депутат в 39-о Народно събрание – член на Парламентарната комисия по бюджет и финанси; член на Парламентарната комисия по земеделие и гори; член на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави;

През април 2005 г. с решение на Народното събрание е избрана за подуправител на НОИ с мандат от четири години. В последствие е преизбрана още три пъти на същата позиция – 2009 г., 2016 г. и 2020 г.

От 2011 г. до 20.06.2016 г. е временно изпълняващ длъжността директор на фонд ГВРС с решение на Надзорния съвет на фонд ГВРС №6/04.2011 г. и заповед на управителя на НОИ.

От юни 2010 г. до момента - член на Управителния съвет на "Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система" с решение на Министерския съвет №416/17.06.2010 г.

Компонентен лидер за НОИ по проект "Провеждане на оптимизация в държавни институции". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Член на работната група за изпълнение на ангажиментите на национално ниво по "Програма за действие на Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар от съществуващото законово устройство" с решение на Министерския съвет №468/10.07.2007 г.

Член на работна група по изготвяне на проект на Национална здравна стратегия 2007-2013 г.

Член на консултативния съвет на Национална агенция за приходите.

Специализация по финансово и данъчно право.

Специализация по прилагане на международни счетоводни стандарти.

Сертификат за обучение по Ръководство за работа със системата за измерване на изпълнението в държавни институции.

Ползва немски и руски език.

Омъжена, с едно дете.