Управител

ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА НОИ

С Решение на Народното събрание на Република България, обн., ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г., за управител на НОИ е избран Ивайло Цветанов Иванов. След като той е назначен за служебен министър на труда и социалната политики с Указ № 101 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, функциите на управител се изпълняват от подуправителя Весела Николова Караиванова-Начева, избрана с Решение на Народното събрание на Република България, обн., ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г., в съответствие с разпоредбата на чл. 37, ал. 3, изр. първо от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която при отсъствие на управителя неговите функции се изпълняват от подуправителя.

Ивайло Иванов е роден на 21 февруари 1967 г. в Тетевен.

Завършил е висше икономическо образование в Стопанската академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов с магистърска степен по финанси и кредит през 1993 г. През 2008 г. се дипломира като магистър по право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград.

Професионален опит:

В периода 2003-2016 г. работи в Агенцията за социално подпомагане, като до септември 2009 г. е зам.-изпълнителен директор, а след това е назначен за изпълнителен директор.

От юни 2016 г. до септември 2017 г. заема поста зам.-министър на труда и социалната политика и отговаря за политиките за защита при безработица, насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, трудово право, обществено осигуряване, безопасност и здраве при работа и социалната сигурност. Наблюдава и координира дейността на Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Има дългогодишен професионален опит и в сферата на застраховането.

На 19 септември 2017 г. е избран от Народното събрание за управител на Националния осигурителен институт.