С Решение № 3 от 13.11.2009 г. на директора на ТП на НОИ – гр. Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Обект на поръчката е осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ гр.Габрово, находяща се в гр.Габрово, ул. "Николаевска" № 17. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие се заплаща до 16.30 часа на 11.12.2009 г. в касата на ТП на НОИ – гр.Габрово /приемна, гише № 2/ в размер на 4,80 лв. с ДДС или се превежда по банков път по сметката на ТП на НОИ – гр.Габрово: IBAN:BGUBBS80023106047508; BIC: UBBSBGSF при ОББ клон гр.Габрово. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16.30 часа на 23.12.2009 г. Офертите ще бъдат отворени на 28.12.2009 г. в 10.00 часа. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2009-0093.