На заседанието си на 16 януари т.г. Министерският съвет одобри представения от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева Анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и от държавното обществено осигуряване обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 2016-2019 година.

Анализът бе изготвен в изпълнение на параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., който гласи, че в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет съвместно с Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса извършва анализ и разработва мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване.

На същото заседание Министерският съвет взе решение в едномесечен срок в Националния съвет за тристранно сътрудничество да бъдат обсъдени мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване.

Пълният текст на анализа е достъпен на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката „Статистика и анализи”/“Анализи”/“Други“.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.