Централно управление на НОИ с адрес: град София, бул. „Ал. Стамболийски“ №62-64 на основание Заповед № 1016-40-14/10.01.2020 г. на подуправителя на НОИ,
ОБЯВЯВА
Процедура по продажба на лек автомобил „Форд Мондео“ с ДК№ СА9387АК; категория: комби; година на производство: 1999 г.; двигател: бензин; трансмисия: автоматична; пробег: 181 066 км.
1. Начална минимална цена – 2492,80 лева. (две хиляди четиристотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки);2. Депозит за участие – 249,28 лева (двеста четиридесет и девет лева и двадесет и осем стотинки). Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата;3. Кандидатите следва да представят оферта, запечатана в плик. Всеки участник има право да подаде само една оферта, съдържаща ценово предложение за вещта и следните документи, Документ за внесен депозит, Копие от документ за самоличност или удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията;4. Оглед на лекия автомобил може да се извършва всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 16:00 часа в сградата на ЦУ на НОИ на адрес: гр. София бул. „Ал. Стамболийски“ №62-64. Лице за контакти: Атанас Спахиев – ст. експерт в отдел УС, дирекция ОПУС, тел: 02/926 14 34, а в негово отсъствие – Костадин Попов – мл. експерт в отдел УС, дирекция ОПУС, тел: 02/926 14 05;5. Крайният срок за подаване на оферти е до 17:30 часа на 27.02.2020 г.6. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, “Деловодство” – лично или чрез пълномощник, или се изпращат по пощата.7. Резултатите ще бъдат обявени на 28.02.2020 г. след 14:00 часа на таблото за обявления в сградата на НОИ. На спечелилия ще бъде изпратена покана за заплащане на цената и получаване на вещта. Ако плащането не се извърши в срок до 3 работни дни от датата на получаване на поканата, депозитът се задържа и се отправя покана до следващия кандидат по реда на класирането.8. За справки:Атанас Спахиев – старши експерт в отдел УС, дирекция ОПУС, тел. 02/926 14 34 в негово отсъствие;Костадин Попов – младши експерт в отдел УС, дирекция ОПУС тел. 02/926 14 05.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.