Правно основание
 • чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
 • чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР);
 • чл. 40, ал. 9 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС);
 • чл. 8, ал. 2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС);
 • чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Цел

С издадените удостоверения осигурените лица доказват осигурителен стаж и/или осигурителен доход при ползване на пенсионни права и обезщетения.

Страни по процедурата
 • Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ);
 • Осигурени лица;
 • Упълномощени лица;
 • Наследници на осигурените лица.
Видове удостоверения

Въз основа на приетите в ТП на НОИ документи на прекратени осигурители без правоприемник се издават следните документи:

 1. удостоверение по образец, утвърден от управителя на НОИ:

а) за осигурителен стаж;

б) за осигурителен доход;

в) за трудов стаж;

г) по чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;

 1. служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Необходими документи

Към заявлението за издаване на удостоверение за осигурителен стаж/доход се прилага:

 • копие на трудова книжка (при наличие на трудова книжка);
 • удостоверение за идентичност на имена, при необходимост;
 • удостоверение за наследници, в случай че заявлението се подава от наследник;
 • копие на пълномощно, в случай че заявлението се подава от упълномощено лице (оригиналът на пълномощното се представя само за заверка на копието). Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено, в случай че  упълномощеното лице е родител, съпруг или дете. В пълномощното задължително се посочва родствената връзка.
Вътрешен ход на административната услуга

Преди подаване на заявлението е препоръчително лицето да провери в сайта на НОИ – www.nssi.bg  дали са приети ведомостите на предприятието, в което е положен трудовият стаж – „Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ   ведомости за заплати“. Справката е със свободен достъп и е публикувана в раздел Физически лица/Осигурителен архив.

Заявление за издаване на съответното удостоверение се подава лично или чрез упълномощено лице – във всяко ТП на НОИ или регионален архивен център, независимо от местоживеенето на лицето и от местонахождението на ведомостите.

Заявлението може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор. Когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок,  производството по подаденото заявление се прекратява.

Заявлението може да се подаде и по електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) и ЕГН/ЛНЧ или квалифициран електронен подпис (КЕП). Изискването за потвърждаване със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщаването му се прилага и при заявления, постъпили по електронна поща, без да са подписани с КЕП или ПИК и ЕГН/ЛНЧ.

Заявлението е утвърден образец, който се намира в раздел „Формуляри“ на сайта на НОИ или се получава на място в териториално поделение, или регионален архивен център.

Постъпилото заявление се разглежда от длъжностното лице по дейността на осигурителния архив в ТП на НОИ и при наличие на данни за лицето в приетите документи на осигурителя се издава съответното удостоверение, което се връчва по заявения начин – лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или по електронен път на посочен e-mail адрес.  

Удостоверенията се издават безплатно в 30-дневен срок.

Дубликат на издадено удостоверение се заплаща съгласно Тарифа на услугите в НОИ – www.nssi.bg  – Банкови сметки и тарифи на услугите в НОИ.