Правно основание
 • чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
 • чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР);

 • чл. 40, ал. 9 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС);

 • чл. 8, ал. 2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС);

 • чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.

Цел

С издадените удостоверения осигурените лица доказват осигурителен стаж и/или осигурителен доход при ползване на пенсионни права и обезщетения.

Страни по процедурата
 • Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ);
 • Осигурени лица;
 • Упълномощени лица;
 • Наследници на осигурените лица.
Видове удостоверения

Въз основа на приетите в ТП на НОИ документи на прекратени осигурители без правоприемник се издават следните документи:

 1. удостоверение по образец, утвърден от управителя на НОИ:

а) за осигурителен стаж;

б) за осигурителен доход;

в) за трудов стаж;

г) по чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;

 1. служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Необходими документи

Заявление по образец, утвърден от управителя на НОИ, към което се прилага:

 • копие на трудова книжка (при наличие на трудова книжка);
 • удостоверение за идентичност на имена, при необходимост;
 • копие на пълномощно, в случай че заявлението се подава от упълномощено съгл. чл. 18 от АПК лице.
Вътрешен ход на административната услуга

Преди подаване на заявлението е препоръчително лицето да провери в сайта на НОИ дали са приети ведомостите на предприятието, в което е положен трудовият стаж – „Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ   ведомости за заплати“. Справката е със свободен достъп и е публикувана в раздел Физически лица/Осигурителен архив.

Начин на подаване на заявлението

Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице, съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), по един от следните начини:

 • по електронен път, като се използват средствата за електронна идентификация: квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, или ПИК на НАП през:

- Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към Министерство на електронното управление (МЕУ) чрез персонален профил, регистриран в информационната система;

- Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) чрез подаване на заявление в пощенски станции на „Български пощи“ ЕАД;

- официалния сайт на НОИ чрез електронната услуга „Издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход от Осигурителния архив на НОИ“;

- официалния сайт на НОИ – Формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни, с прикачен файл на заявление;

 • на място в ТП на НОИ или архивохранилище, независимо от адреса на заявителя, както и от местонахождението на съхраняваните документи на осигурителя;
 • на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор.

Когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок,  производството по подаденото заявление се прекратява.

Изискването за потвърждаване със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщаването му се прилага и при заявления, постъпили по електронна поща, без да са подписани с КЕП или ПИК и ЕГН/ЛНЧ.

Начин на получаване на резултата от услугата

Удостоверението се връчва:

 • лично срещу подпис;
 • чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от АПК;
 • по електронен път по реда на ЗЕУ.

Заявлението е утвърден образец, който се намира в раздел „Формуляри“ на сайта на НОИ или се получава на място в териториално поделение, или регионален архивен център.

Постъпилото заявление се разглежда от длъжностното лице по дейността на осигурителния архив в ТП на НОИ и при наличие на данни за лицето в приетите документи на осигурителя се издава съответното удостоверение.

Удостоверенията се издават безплатно в 30-дневен срок.

Дубликат на издадено удостоверение се заплаща съгласно Тарифа на услугите в НОИ - Банкови сметки и тарифи на услугите в НОИ.