Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Кърджали в съответствие със заповед № 1016-40-138/ 11.02.2021 г. на управителя на НОИ, заповед № 1015-08-39/ 02.03.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали и глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
О Б Я В Я В А:
Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Кърджали за осъществяване на дейността на ТП на НОИ – Кърджали, като определя:
1. Местоположение на имота – в централната част на гр. Кърджали, при възможност в близост до основната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща се на ул. „Беласица“ № 2.
2. Площ на имота – недвижимия имот да бъде с нетна (полезна)/използваема площ не по-малко от 500 м2 и не повече от 600 м2, от които между 50 м2 и 60 м2 за работни помещения.
3. Минимални изисквания за състоянието на имота: трябва да не е обременен с тежести /ипотека, възбрана, искови молби за собственост и др./; помещенията/помещението да е на първи или приземен етаж с възможност за разполагане на оптимален брой архивни стелажи и с достъп на товарни колички (изградена рампа); да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на строително – ремонтни работи преди нанасяне в него; подът на помещението трябва да издържа на натоварване от 800 кг. на м2 и да е с твърда, устойчива на износване подова настилка, лесна за почистване и поддържане; да е с изградени и функциониращи електрическа и водопроводна /ВиК/ инсталации, с монтирани самостоятелни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението на ел. енергия и вода от страна на наемодателя и остойностяване на посочените разходи; да има прозорци, които са оборудвани със средства за намаляване на количеството на проникващата слънчева светлина и с възможност за проветряване; да има налични: сигнално-охранителна, пожаро-известителна и отоплителна системи или да има възможност за монтиране на такива; да не се намира в непосредствена близот до крупни производствени обекти, които замърсяват атмосферата с прах, серни и азотни съединения, сажди и др., върху геоложко непригодни терени или в близост до железопътни възли и взривоопасни обекти. Всички минимални и специфични изисквания към сградата и помещенията са подробно посочени в документацията.
4. Предназначение на имота – за обособяване на архив, архивохранилище и работно помещение.
5. Срок за наемане на имота: 5 /пет/ години.
6. Срок за подаване на офертите – всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2 до 19.03.2021 г. вкл.Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност – факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.
7. Максимална месечна наемна цена за 1 м2 площ – да не надвишава сумата от 8,00 (осем) лева без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за електроенергия и вода.
8. Критерий за оценка на ценовите предложения – „икономически най-изгодна оферта”.
9. Дата и час на отваряне на офертите – 22.03.2021 г. в 10:30 ч. в ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Беласица“ № 2, ет. 3, стая 312.Оглед на предложените имоти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на 22.03.2021 г., след предварителна уговорка с участника. 10. Отварянето на ценовите офертите ще се извърши на 23.03.2021 г. от 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Беласица” № 2, ет. 3, стая 312. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения.
Лица за контакти: Атанас Чернооков– тел. 0361/66405 и 0885 69 46 62.
Документация за участие
Заповед
Заповед за прекратяване

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.