Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Кърджали в съответствие със заповед № 1016-40-735/ 08.07.2021 г. на управителя на НОИ, заповед № 1015-08-122/ 14.07.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали и глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
О Б Я В Я В А:
Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Кърджали за осъществяване на дейността на ТП на НОИ – Кърджали, като определя:
1. Местоположение на имота – в гр. Кърджали, при възможност в близост до основната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, намираща се на ул. „Беласица“ № 2.
2. Площ на имота – недвижимия имот да бъде с площ не по-малко от 250 м2 и не повече от 300 м2, от които 20 м2 за работно помещение.
3. Минимални изисквания за състоянието на имота: трябва да не е обременен с тежести /ипотека, възбрана, искови молби за собственост и др./; помещенията/помещението да е по възможност на приземен етаж, първи или втори, а ако са на трети и по-висок етаж да има възможност за ползване на асансьор в сградата; да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на строително – ремонтни работи преди нанасяне в него; при необходимост от извършване на частично строително-ремонтни дейности, същите следва да се извършат от наемодателя за негова сметка в едномесечен срок от сключване на договора; да има прозорци, които са оборудвани със средства за намаляване на количеството на проникващата слънчева светлина и с възможност за проветряване; да има налична или възможност за монтиране на сигнално-охранителна система, да е пожарообезопасен.Всички минимални и специфични изисквания към сградата и помещенията са подробно посочени в документацията.
4. Предназначение на имота – за обособяване на архив и работно помещение за нуждите на отдел „Пенсии“.
5. Срок за наемане на имота: 10 /десет/ години.
6. Срок за подаване на офертите – всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на ТП на НОИ – Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2 до 06.08.2021 г. вкл.Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност – факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.
7. Максимална месечна наемна цена за 1 м2 площ – да не надвишава сумата от 8,00 (осем) лева без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за електроенергия и вода.
8. Критерий за оценка на ценовите предложения – „икономически най-изгодна оферта”.
9. Дата и час на отваряне на офертите – 09.08.2021 г. в 09:30 ч. в ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Беласица“ № 2, ет. 3, стая 312.Оглед на предложените имоти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на 10.08.2021 г., след предварителна уговорка с всеки участник. 10. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 11.08.2021 г. от 09:30 часа в сградата на ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Беласица” № 2, ет. 3, стая 312. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения.
Лице за контакт: Атанас Чернооков– тел. 0361/66405 и 0885694662.
Документация за участие
Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.