ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46 на основание Заповед № 1015-09-179/14.07.2017г. на Директора на ТП – Кюстендил,
ОБЯВЯВА
Процедура по продажба на автобус „Форд Транзит“ собственост на ТП на НОИ – Кюстендил с рег. № КН 2152 ВА, с рама №WF0HXXGBFH2B33567, с дизелов двигател № F4FA2B33567 с работен обем 2400 см3 и мощност 53 kw, 15+1 места, с първоначална регистрация 02.12.2002 г.
1. Начална минимална продажна цена на автомобила: 3355,00 (три хиляди и триста петдесет и пет) лева.
2. Размер на депозита – 335,50 (триста тридесет и пет лева и петдесет ст.) лева преведени по сметка на ТП на НОИ – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил или внесени в касата на ТП на НОИ – Кюстендил в срока, определен за представяне на заявленията за участие.
3. Оглед на автомобила може да се извърши, всеки работен ден в часовете между 08:00 и 16:30 часа, до 30.08.2017 г. включително в Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16.
4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава оферта, съдържаща ценово предложение, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице/едноличен търговец. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Офертите се представят в деловодството на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ № 46, етаж3, стая №309, най-късно до 16:30 часа на 30.08.2017 г.
5. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:

Представени след изтичане на крайния срок за получаване;
Представени са в не запечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост;

6. Ценовото предложение се поставя в плика с офертата. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 4025,00 (четири хиляди и двадесет и пет) лева. Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.
7. Дата, място и час на провеждане на процедурата по продажба – Процедурата ще се проведе на 31.08.2017 г. в ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46, ет. 3, стая 307 от 13,30 часа.
8. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.
9. Резултатите от процедурата ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46, партер, в срок до 05.09.2017 г. и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.
10. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок до 3 (три) работни дни от датата на получаване на поканата по сметка на ТП на НОИ – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил или внесени в касата на ТП на НОИ – Кюстендил.
11. Условията на процедурата по продажба са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), рубрика „Търгове“, информационното табло в сградата на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46 и във вестник „Вяра“.
Лице за контакт: Камелия Постолова – гл. експерт, отдел „Административен“- тел. 078/ 55 92 06.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.