ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46 на основание Заповед № Ц1015-09-21/14.05.2020 г. на Директора на ТП – Кюстендил,
ОБЯВЯВА
Процедура по продажба на лек автомобил „Пежо Боксер“ собственост на ТП на НОИ – Кюстендил с рег. № РВ 07 85 МН, с рама №VF3231C2215651230, с бензинов двигател № PSARFW0HKD43000075, с работен обем 1998 см3 и мощност 80 kw, 8+1 места, цвят- тъмно син, с първоначална регистрация 04.02.1999 г.1. Начална минимална продажна цена на автомобила: 2277,78 (две хиляди двеста седемдесет и седем лева, и седемдесет и осем стотинки).2. Размер на депозита – 227,78 лв. (двеста двадесет и седем лева, и седемдесет и осем стотинки) преведени по сметка на ТП на НОИ – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил или внесени в касата на ТП на НОИ – Кюстендил в срока, определен за представяне на заявленията за участие. 3. Оглед на автомобила може да се извърши, всеки работен ден в часовете между 08:00 и 17:00 часа, до 18.06.2020 г. включително в ТП на НОИ – Кюстендил, бул. „България“ №46.4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава оферта, съдържаща ценово предложение, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице/едноличен търговец. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик лично, чрез пълномощник или по пощата. Офертите се представят в деловодството на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ № 46, етаж 3, стая № 309, най-късно до 17:00 часа на 18.06.2020г. 5. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са: – Представени след изтичане на крайния срок за получаване;- Представени са в не запечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост;6. Ценовото предложение се поставя в плика с офертата. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 2277,78 (две хиляди двеста седемдесет и седем лева, и седемдесет и осем стотинки). Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.7. Дата, място и час на провеждане на процедурата по продажба – Процедурата ще се проведе на 24.06.2020 г. в ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46, ет. 3, стая 307 от 13,30 часа. 8. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.9. Резултатите от процедурата ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46, партер, в срок до 26.06.2020 г. и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“. 10. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок до 3 (три) работни дни от датата на получаване на поканата по сметка на ТП на НОИ – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил или внесени в касата на ТП на НОИ – Кюстендил.11. Условията на процедурата по продажба са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), рубрика „Търгове“, информационното табло в сградата на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46.
Лице за контакт: Камелия Постолова – гл. експерт, отдел „Административен“- тел. 078/ 55 92 06.
До изтичане на срока за представяне на оферти няма постъпили такива!

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.