Териториално поделение на НОИ – Перник обявява търг с тайно наддаване на основание чл.19 от ЗДС, чл13, чл.43 и чл.44 от ППЗДС, по реда на Глава III, Раздел II, чл.35 и следващите от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ, за отдаване под наем на полезна площ за поставяне на АТМ – устройство.
Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1. Вид на обекта: част от фоайето (площ от 2 два кв.м.) в административната сграда на ТП на НОИ – Перник, ул”Отец Паисий” № 50, за разполагане на АТМ-устройство.
2. Срок за отдаване под наем: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договор.
3. Първоначална наемна цена – 312,46 лв. (триста и дванадесет лева и 46 стотинки) без вкл. ДДС, определена по реда на чл.41 от ППЗДС от лицензиран оценител. Определената начална наемна цена на обекта не включва дължимите разходи за консумативи – електроенергия, данъци и застраховка.
4. Предназначение на имота: за разполагане на АТМ – устройство.
5. Вид на търга – с тайно наддаване.
6. Размер на депозита – 20.00 (двадесет) лева без ДДС.
7. Краен срок за подаване на тръжни предложения – до 17.00 часа на 27.04.2020 г. в стая 202 ”Деловодство”, етаж 2-ри в административната сграда на ТП на НОИ – Перник, ул.“Отец Паисий” № 50 .
8. Изисквания към кандидата: да упражнява дейността, която е предмет на търга.
9. Специфични изисквания:

участникът да представи копие от валиден лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност;
участникът да монтира и осигури терминално устройство АТМ (банкомат), което е технически обезопасено с електрическо захранване 220V/50HZ. В предложението си участникът следва да представи и техническа документация на устройството или описание на вида, марката и модела, да посочи разход на ел. енергия, съгласно указанията на производителя.
участникът е длъжен да декларира, че ще зарежда банкомата в срок до 24 часа след направена заявка.

10. Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа до 27.04.2020 година включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга: от 14:00 часа на 28.04.2020 г. в ТП на НОИ – Перник, ул.“Отец Паисий” № 50, етаж 2-ри, стая 209.
12. Тръжното предложение се представя от кандидата, или упълномощен от него представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Предложения представени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан, или плик с нарушена цялост.
13. Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg).
Лице за контакт: Аделина Николова – тел. 076/649 315
Заповед
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.