Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Шумен, на основание заповед № 1016-40-345 от 06.04.2017 г. и заповед № 1015-27-223 от 30.11.2017 г. на директора на на ТП
ОБЯВЯВА
процедура за наемане на недвижими имот в гр. Шумен, подходящ за архивохранилище за съхраняване на документи на прекратени осигурители без правоприемник.
1. Общи минимални/специфични изискмания към сградата/имота.

Площ между 180 и 200 кв.м;
Отстояние от административната сграда на ТП на НОИ гр. Шумен – не повече от 1500 метра;
Помещението да е във вид, годен за използване без допълнителни ремонти и със стабилна, заключваща се входна врата;
Помещението да е електрифицирано, да има подходящо осветление и отделни измервателни уреди за заплащане на консумативите;

2. Срок за наемане на имота – 5 години считано от датата на сключване на договора.
3. Срок за подаване на офертите – до 17 часа на 15.12.2017 година в стая 410 на ТП на НОИ – Шумен в запечатан, надписан с името на участника непрозрачен плик, съгласно образец, който ще бъде предоставен при поискване. Всеки участник има право да подава една оферта.
4. Наемна цена – да не надвишава сумата от 5 лева на кв. м. без ДДС.
5. Откритото заседание на комисията ще се проведе на 18.12.2017 г. от 14 часа в административната сграда, стая 413.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.