На основание заповед №1015-23-33/04.03.2020 г. на директора на териториално поделение на НОИ, гр. Стара Загора, във връзка с чл.19 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
О Б Я В Я В А:
търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години от датата на сключване на съответния договор, на помещение от 14,40 кв.м./четиринадесет цяло и четиридесет кв.м./ площ от административна сграда на ТП на НОИ, гр. Стара Загора.

Местоположение: 14,40 кв.м. /четиринадесет цяло и четиридесет кв.м./ площ от административна сграда на ТП на НОИ – гр. Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44, представляващо офис находящ се на партерния етаж в югоизточното фоайе на административната сграда на управлението, предназначен за предоставяне на услуги за осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация.
Търгът ще се проведе на 09.04.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44, ет.3, зала втора.
Първоначална наемна тръжна цена без включен ДДС: 200.00 лв. месечно за 14,40 кв.м. площ.
Цена на тръжната документация – не се заплаща.
Депозитът за участие в търга е 20,00 лева, преведени по сметка IBAN BG04 STSA 9300 3196 4060 01, BIG STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД ФЦ Стара Загора .
Получаване на тръжна документация да се извършва всеки  работен ден от 09.03.2020 г. до 07.04.2020 г., от 8:00 ч.  до 16:30 ч. , включително в гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44, стая  № 309, като същата може да бъде изтеглена от интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) – рубрика “Търгове”.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, в часовете между 08:00 и 16:30 часа от 09.03.2020 г. до 07.04.2020 г. включително.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 16:30 часа на 07.04.2020 г. в деловодството на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44.

Лице за контакти: Койчо Коев – главен експерт отдел “Административен”, тел.: 042/ 615 374.
Документация за участие
Договор

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.