Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе на основание Глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ от 2018 г. и заповед № Ц1015-17-40 от 06.07.2020 г. на директора за назначаване на комисия, и в изпълнение на възлагателна Заповед № 1016-40-1398 от 06.11.2019 г. на управителя на НОИ  
О Б Я В Я В А:
Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Русе, подходящ за осъществяване на дейността на ТП по съхраняване на архивни документи и обособяване на архивохранилище, при следните условия:
1. Предназначение на имота: обособяване на архивохранилище;
2. Местоположение: в границите на града, съгласно кадастралната карта на гр. Русе;
3. Ползваема площ на имота: до 600 кв.м., но не по-малка от 500 кв.м.;
4. Минимални изисквания за състоянието на имота: да не е обременен с тежести, да не е в жилищна сграда, да е на първи или приземен етаж с възможност за разполагане на архивни стелажи и с достъп на товарни колички (изградена рампа); да е в добро състояние, което да не налага извършването на строително – ремонтни работи преди нанасяне в него, с твърда подова настилка-износоустойчива; подът на помещението трябва да издържа на натоварване от 800 кг. на кв. м.; да отговаря на всички санитарно-хигиенни, противопожарни и други изисквания, които ЗУТ предвижда за обекти за нежилищни нужди; да е с изградени и функциониращи ел. и ВиК инсталации, с монтирани самостоятелни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението; да има налични: сигнално – охранителна и пожаро-известителна системи или да има възможност за монтиране на такива;
Всички минимални и специфични изисквания към сградата и помещенията са подробно посочени в процедурата от тръжната документация.
5. Максимална наемна цена – да не надвишава сумата от 5.00 (пет) лева на квадратен метър месечно, без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за топлоенергия, електроенергия и вода. 
6. Срок за наемане на имота – 5 (пет) години, считано от датата на предаване на имота.
7. Място и срок за подаване на оферти – всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в ТП на НОИ –Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ № 26, гише № 1 “Деловодство” до 21.07.2020 г. вкл.
8. Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.
9. Критерий за оценка на ценовите предложения – „най-ниска цена” за 1 (един) кв.м.
10. Откритото заседание на комисията за отваряне на предложенията ще се проведе на 22.07.2020г. от 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ –Русе на адрес гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26, ет.2, Зимна градина.
11. Оглед на предложените обекти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на 23.07.2020г. Собствениците на имоти са длъжни да осигурят достъп до предложените от тях помещения от 10:00 часа до 16:00 часа.
12. Отваряне на ценовите оферти ще се проведе от 10:00 часа на 24.07.2020г. в сградата на ТП на НОИ – Русе, ул. „Асен Златаров“ № 26, зала Зимна градина.
13. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg) в рубриката „Търгове” и са обявени и на видно място в сградата на ТП на НОИ – Русе в гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ № 26.
Лица за контакти – Петър Георгиев – тел. 082816409, 0888915513; Лилия Пенева – тел.082816420, 0889710670.
Документация за участие
Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.