Териториално поделение на НОИ – Велико Търново, в съответствие със заповед № 1015-04-32/05.02.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Велико Търново и в изпълнение на заповед №1016-40-18/10.01.2020 г. на управителя на НОИ,
О Б Я В Я В А:
Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил „Форд Мондео“ с регистрационен номер СА 9384 АК собственост на НОИ, предоставен за ползване от ТП на НОИ – Велико Търново, находящ се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, производство 1999 г., обем двигател – 2 000 куб. см, категория – комби, вид гориво – бензин, изминат пробег – 251 083 км.
1. Начална минимална цена на лек автомобил „Форд Мондео“ с регистрационен номер СА 9384 АК – 3116.00 (три хиляди сто и шестнадесет) лв. 2. Депозит за участие – 311,60 (триста и единадесет лв. и 60 ст.). Сумата следва да е преведена по сметка на ТП на НОИ – Велико Търново: IBAN: BG 55 BPBI 7931 3146 0082 01, § 931000, BIG: BPBI BG SF, Юробанк България АД – клон гр. Велико Търново. В платежното нареждане следва да се окаже задължително основанието за превеждане на сумата.3. Кандидатите следва да представят оферта, запечатана в плик. Всеки участник има право да подаде само една оферта, съдържаща ценово предложение за вещта и следните документи: документ за внесен депозит, копие от документ за самоличност или удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.4. Оглед на лекия автомобил може да се извършва всеки вторник и четвъртък в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2. Лице за контакти: Милен Данев – изпълнител, снабдител доставчик в отдел „Административен“ тел. 0888 13 55 83. 5. Офертите се подават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика са посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес до 17:00 часа на 09.03.2020 г., в деловодството на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5 стая № 515. Предложената от кандидата цена не може да бъде по-ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 3116.00 (три хиляди сто и шестнадесет) лв. Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.6. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:- Представени след изтичане на крайния срок за получаване;- Представени са в незапечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост. 7. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.8. Резултатите ще бъдат обявени на 10.03.2020 г. след 14:00 часа на таблото за обявления в сградата на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5 и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.9. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на покана, по сметка на ТП на НОИ – Велико Търново: IBAN: BG 55 BPBI 7931 3146 0082 01, § 931000, BIG: BPBI BG SF, Юробанк България АД – клон гр. Велико Търново. Ако плащането не се извърши в указания срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващия кандидат по реда на класиране.10. Когато двама или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя крайния купувач чрез жребий в определен от нея ден и час, за което кандидатите-купувачи ще бъдат допълнително уведомени.11. Разноските по прехвърляне собствеността на лекия автомобил, предмет на търга, са за сметка на спечелилия го участник, като същият заплаща и намиращото се в резервоара на автомобила количество гориво, съгласно приложената към тръжната документация счетоводна справка от отдел „Административен“ при ТП на НОИ – Велико Търново.12. Вещта се предава на купувача след плащане на цената срещу издадена фактура. Собствеността върху веща се прехвърля с подписването на приемо-предавателен протокол.13. Внесените депозити от участниците се връщат след заплащане на цената от купувача.14. Обявата за провеждане на тръжната процедура да се публикува на таблото на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5, на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“ и във вестник „Янтра днес“.
Лице за информация: Даниела Монова – главен експерт в отдел „Административен“ – тел. 062/613409.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.