ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВОВ СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕД № Ц1015-04-54/18.05.2020 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 1016-40-18/10.01.2020 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА НОИ,
О Б Я В Я В А:
Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил „Форд Мондео“ с регистрационен номер СА 9384 АК собственост на НОИ, предоставен за ползване от ТП на НОИ – Велико Търново, находящ се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, производство 1999 г., обем двигател – 2 000 куб. см, категория – комби, вид гориво – бензин, изминат пробег – 251 083 км.
1. Начална минимална цена на лек автомобил „Форд Мондео“ с регистрационен номер СА 9384 АК – 2 492,80 (две хиляди четиристотин деветдесет и два лв. и 80 ст.).
2. Депозит за участие – 249,28 (двеста четиридесет и девет лв. и 28 ст.). Сумата следва да е преведена по сметка на ТП на НОИ – Велико Търново: IBAN: BG 55 BPBI 7931 3146 0082 01, § 931000, BIG: BPBI BG SF, Юробанк България АД – клон гр. Велико Търново. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
3. Кандидатите следва да представят оферта, запечатана в плик. Всеки участник има право да подаде само една оферта, съдържаща ценово предложение за вещта и следните документи: документ за внесен депозит, копие от документ за самоличност или удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
4. Оглед на лекия автомобил може да се извършва всеки вторник и четвъртък в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2. Лице за контакти: Милен Данев – изпълнител, снабдител доставчик в отдел „Административен“ тел. 0888135583.
5. Офертите се подават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика са посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес до 17:00 часа на 19.06.2020 г., в деловодството на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5 стая № 515. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 2 492,80 (две хиляди четиристотин деветдесет и два лв. и 80 ст.). Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.
6. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:- Представени след изтичане на крайния срок за получаване;- Представени са в незапечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост.
7. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.
8. Резултатите ще бъдат обявени на 20.06.2020 г. след 14:00 часа на таблото за обявления в сградата на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5 и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.
9. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на покана, по сметка на ТП на НОИ – Велико Търново: IBAN: BG 55 BPBI 7931 3146 0082 01, § 931000, BIG: BPBI BG SF, Юробанк България АД – клон гр. Велико Търново. Ако плащането не се извърши в указания срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващия кандидат по реда на класиране.
10. Когато двама или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя крайния купувач чрез жребий в определен от нея ден и час, за което кандидатите-купувачи ще бъдат допълнително уведомени.
11. Разноските по прехвърляне собствеността на лекия автомобил, предмет на търга, са за сметка на спечелилия го участник, като същият заплаща и намиращото се в резервоара на автомобила количество гориво, съгласно приложената към тръжната документация счетоводна справка от отдел „Административен“ при ТП на НОИ – Велико Търново.
12. Вещта се предава на купувача след плащане на цената срещу издадена фактура. Собствеността върху веща се прехвърля с подписването на приемо-предавателен протокол.
13. Внесените депозити от участниците се връщат след заплащане на цената от купувача.
14. Обявата за провеждане на тръжната процедура да се публикува на таблото на ТП на НОИ – Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5, на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“ и във вестник „Янтра днес“.
Лице за информация: Даниела Монова – главен експерт в отдел „Административен“ – тел. 062/613409.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.