На основание Заповед № 1015-05-21/22.02.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Видин и във връзка с чл. 19 от Закона за държавната собственост и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
ОБЯВЯВА:
Търг за отдаване под наем на площ от 38 кв.м., находящо се на партерния етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, АЧДС № 298/20.03.2000 г., с предназначение за ведомствен обект за продажба на кафе, безалкохолни напитки, захарни изделия. Срок за отдаване под наем: 5 (пет) години.. Предназаначение на обекта: ведомствен обект за продажба на кафе, безалкохолни напитки, захарни изделия и закуски. Първоначална месечна наемна цена: Определена от лицензиран оценител по реда на чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – наемна стойност – 250.00 /двеста и петдесет/ лв./мес. без включен ДДС.Определеният начален наем на обекта не включва консумативни разходи – ел. енергия и вода, както и дължимите данък сгради, такса битови отпадъци и застраховка за 38 /тридесет и осем/ кв. м. от недвижимия имот. Разходите за електрическа енергия се определят по показанията на поставеният междинен електромер. Разходите за консумация на вода – по 10 кум. м./мес.Специфични изисквания и условия:1. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да не променя предназначението на обекта и да извършва само дейността посочена в предмета на договора, като по никакъв начин не следва да възпрепятства дейността на териториалното поделение и неговите служители.2. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да направи основен ремонт на помещението преди стартиране на дейността си и пълно обзавеждане, като разходите за поддръжката, ремонта и обзавеждането на наетата площ са за сметка на наемателя. При прекратяване на договора обзавеждането преминава в собственост на ТП на НОИ – Видин.3. Асортимент на предлагане: кафе, чай и други топли напитки; безалкохолни напитки; захарни и шоколадови изделия.4. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да извършва дейността, като съобразява работното си време с началото и края на работното време за ТП на НОИ – Видин /от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, събота от 08.00 ч. до 18.00 ч./, а извън него само с изрично разрешение от ръководството на териториалното поделение.Вид на търга – с тайно наддаване.Тръжната документация може да се предоставя всеки работен ден, считано от 24.02.2021 г. до 31.03.2021 г., включително от 08.00 до 16.30 часа в стая № 7, етаж 1 в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул.”Пазарска” № 4. Документацията не се заплаща, като достъп до същата е предоставен и по електронен път чрез публикуването й на официалната интернет страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“. Размер на депозита – 25.00 /двадесет и пет/ лв. внесен по сметка на ТП на НОИ – Видин при Банка ПИБ, IBAN BG88 FINV 9150 31BGN 0FPHZ или в касата на ТП на НОИ – Видин. Депозитът следва да бъде внесен в срока, определен за представяне на предложенията за участие в търга.Краен срок за подаване на предложенията – до 16:30 часа на 31.03.2021 г. в Деловодството на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, стая 4.Дата, място и час за провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 05.04.2021 г. в ТП на НОИ – Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, зала № 5 от 10:00 часа.Критерий за оценка на ценовото предложение – предложена най-висока цена.Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията.Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 24.02.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, от 8:00 ч. до 16:30 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4.Лице за контакти: Цветанка Дичева – началник на отдел “Административен”, тел.: 094/ 605 390.
Документация за участие
Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.