Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Бургас, на основание заповед № 1016-40-384 от 22.03.2019 г. на управителя на НОИ и заповед № 1015-27-57 от 26.03.2019 г. на директора на ТП
ОБЯВЯВА
процедура за наемане на недвижими имот в гр. Поморие, подходящ за обособяване на работен офис за нуждите на поделението.
1. Общи минимални/специфични изисквания към имота/помещението.

Да е с обща площ не по-малка от 40 м2 и не по-голяма от 45 м2 и наемна цена до 8.00 лв./м2 без ДДС;
В случай, че се предлагат повече от едно помещение, площта на всяко работно помещение да бъде не по-малка от 15 м2, като общата площ на имота да не надхвърля 45 м2;
Да бъде на територията на гр. Поморие, в близост до централна градска част;
За имота да има издадено разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация;
Да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на ремонтни дейности преди нанасяне в същия и със стабилна, заключваща се входна врата;
Да е налична достъпна за хора с увреждания архитектурна среда;
Да е с изградени и функциониращи ел. и В и К инсталации с монтирани самостоятелни или подотчетни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението на ел. енергия и вода от страна на наемателя и остойностяване на посочените разходи;
Да има самостоятелен санитарен възел или осигурен достъп до такъв;
Да е осигурено отопление в работните помещения чрез климатици или локално отопление.

2. Срок за наемане на имота – 24 месеца, считано от датата на сключване на договора.
3. Офертите, изготвени по приложен образец към настоящата обява, следва да се подават в приемната на ТП на НОИ — Бургас, гише № 8 всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в запечатан плик или да се изпращат по пощата/куриер, като на плика се отбелязва: ”Наемане на помещение за офис в гр. Поморие”, име, адрес и телефон за връзка с кандидата. За всеки имот се допуска да бъде подадена само една оферта. Краен срок за приемане на оферти е 16:30 часа на 08.04.2019 г.
4. Наемна цена – да не надвишава сумата от 8.00 лв./м2 без ДДС.
5. Откритото заседание на комисията ще се проведе на 09.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, етаж 8, стая № 2.
Подробна информация за условията за участие в процедурата може да намерите в документацията, прикачена към настоящата обява.
Лица за контакти – Снежана Радева – тел. 056803705, 0884661600 и Недялка Янева – тел. 056803790, 0885 694641.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.