Националният осигурителен институт 
в съответствие със заповед на управителя на НОИ, издадена на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от КСО във връзка с чл. 16, ал. 2; чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 43 във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС,
ОБЯВЯВА:
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична държавна собственост – недвижим имот с обща площ от 2,00 (два) кв. метра, предназначен за разполагане на АТМ – устройство, находящ се на стълбищната площадка към централния вход на административната сграда на НОИ, с адрес гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 62-64. Договорът за наем ще се сключи за петгодишен срок.
Участниците трябва да са доставчици на платежни услуги по смисъла на чл. 3 от ЗПУПС, лицензирани съгласно чл. 5 от същия закон, притежаващи най-малко двугодишен опит в експлоатирането на АТМ – устройства и отговарящи на изискванията и условията на одобрената тръжна документация.
Търгът ще се проведе на 07.07.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦУ на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят на следващия ден от 15.30 ч.
Начална тръжна цена – 209,70 лв. месечно без ДДС. Сумата е платима по банков път, като се предвижда предварително заплащане на наема за първите два месеца на договора. В цената са включени консумативните разходи за електроенергия и разходи за местни данъци и такси – данък сгради и такса битови отпадъци.
Депозит за участие в търга – 200 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
Тръжната документация е достъпна на сайта на НОИ (www.noi.bg, рубрика НОИ, раздел „Търгове“).
Оглед на обекта се извършва от представители на кандидатите всеки четвъртък до 03.07.2020 г., от 15.00 до 16.00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.30 часа на 06.07.2020 г.
Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, Деловодство.
Документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложение с цена в български лева, подписано и подпечатано от кандидата (в запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна документация и съдържащо документите, посочени в същата.
Лице за контакт – Таня Динева, тел. 02/9261415.
Докумнетация за участие
Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.