НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, в съответствие със заповед на управителя № 1016-40-539/17.05.2018 г., издадена на основание чл.37, ал.2 и ал.5, т.1 от КСО във връзка с чл.16, ал.2; чл.19, ал.1 от ЗДС и чл. 13, ал.5 от ППЗДС
Обявява
търг за отдаване под наем на обект публична държавна собственост с тайно наддаване :

Вид на обекта – кухненско помещение и бюфет, разположени на дванадесети етаж в административната сграда на ЦУ на НОИ, с обща площ от 69.83 кв.м., от които – 9,7 кв.м. умивалня кухня; 32,33 кв.м. топла кухня; 8,2 кв.м. бюфет; 3,9 кв.м. предверие; 8 кв.м. умивалня съдове и 7.7 кв.м умиваля съдова зала. В съседство на обекта има зала за хранене с площ от 235,00 кв.м., която през работното време на администрацията на НОИ ще се ползва при осъществяване на дейността от избрания чрез настоящия търг наемател, а в останалото време – по преценка на наемодателя (НОИ).
Адрес на обекта – бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София.
Дата на провеждане на търга – 28.06.2018 г. от 10:00 ч. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят на същия ден от 14.30 ч.
Начална тръжна цена – 254,00 (двеста петдесет и четири) лв. месечно без ДДС, платима по банков път.

Пояснения:
Договорът за наем ще се сключи за 5 (пет) годишен срок.
Участниците следва да са търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи най-малко eдногодишен опит в организиране на столово хранене или друг опит с обект/и за приготвяне на готова храна за кетъринг и търговия с храни на територията на гр. София, както и да имат възможност да осигуряват дневно меню в съответствие с описаното в раздел II. „Условия при ползване на наетия обект“ от тръжната документация. Търгът ще се проведе в сградата на ЦУ на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София.

Цена на тръжната документация – 24 лв. с включен ДДС.
Начална тръжна цена – 254,00 лв. месечно без ДДС платима по банков път, като се предвижда предварително заплащане на наема за първите два месеца на договора. Ценовото предложение следва да се отнася за цялата отдавана площ от 69,83 кв.м., като не се допуска разделяне на обекта.
Депозит за участие в търга – 230 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
Закупуването на тръжната документация – в сградата на ЦУ на НОИ всеки работен ден от седмицата от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, до 27.06.2018 г. включително.
Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжни документи всяка сряда до 27.06.2018 г., от 15.00 до 16.00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.30 часа на 27.06.2018 г.

Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, “Деловодство”.
Документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложение с цена в български лева подписано и подпечатано от участника (в запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна документация и съдържащо документите, посочени в същата.
Лице за контакти – Мария Илиева Илиева – старши юрисконсулт, отдел ОЗД, Дирекция „Правна“, тел. 02/926-10-46
 Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.