НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична държавна собственост
Площи от 1 кв.м. (общо 3), предназначени за разполагане на кафе автомати  на първи, четвърти и осми етажи в административна сграда на НОИ
Договорът за наем ще се сключи за петгодишен срок.
Участниците следва да са търговци по смисъла на ТЗ, притежаващи най-малко двугодишен опит в експлоатирането на кафе автомати и отговарящи на изискванията на одобрена тръжна документация.
Търгът ще се проведе на 24.09.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на ЦУ на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят на следващия ден от 15:30 ч.
Начална тръжна цена – 330 лв. месечно без ДДС, общо за 3 кв.м., предназначени за разполагане на кафе автомати. Сумата е платима по банков път, като се предвижда предварително заплащане на наема за първите два месеца на договора.
Депозит за участие в търга – 300 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
Тръжната документация е достъпна на сайта на НОИ www.noi.bg, рубрика НОИ, раздел Търгове.
Оглед на обекта се извършва всеки четвъртък от 15 до 16 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.30 часа на 23.09.2020г.
Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес – гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, Деловодство.
Документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложение с цена в български лева, подписано и подпечатано от кандидата (в запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна документация и съдържащо документите, посочени в същата.
За справки: Таня Динева, тел. 02/926-14-15
Заповед
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.