ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

Резюме на договор

Избор на изпълнител

Пресинформация за старт на проекта
Пресинформация за старт на обученията по проекта

 

Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.

Той се реализира по Договор № ЦА14-22-14/12.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 58 200 лв., а продължителността му - 12 месеца.

Реализирането на проекта ще повиши компетенциите на служителите на НОИ за оказване на по-качествени и ефективни осигурителни услуги с цел надграждане на административния капацитет на институцията като част от държавната администрация у нас. Фокусът е върху подобряването на професионалните компетенции и умения на обслужващите звена за работа с хора със специфични потребности.
Основната цел на проекта съответства на специфичните цели на Оперативната програма “Административен капацитет” за ефективно функциониране, повишаване на квалификацията на служителите и модерно обслужване в държавната администрация в контекста на подприоритет 2.2. на приоритетна ос ІІ “Компетентна и ефективна държавна администрация”. Той ще допринесе както за подобряване на професионалната компетентност на работещите в НОИ, така и за усъвършенстване на предоставянето на осигурителни услуги на гражданите в неравностойно положение.
Целевата група на проекта обхваща служители от Централно управление и териториалните поделения на НОИ, работещи пряко с клиентите на институцията. Планирано е обучение на около 300 експерти, ангажирани с предоставянето на административни и осигурителни услуги на гражданите и бизнеса. Те представляват приблизително 10% от общата численост на персонала на НОИ.
Дейностите по проекта предвиждат придобиване на устойчиви във времето компетенции и изграждане на умения, които да доведат до подобряване на пряката комуникация с клиентите, осигуряване на равен достъп до осигурителни услуги и създаване на нов тип култура на обслужване.

 

Националният осигурителен институт (НОИ) приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.

На 16 март 2015 г. бе подписан договорът между НОИ и участника, спечелил откритата процедура – „Институт за управление на програми и проекти“ ЕООД.

Съгласно сключения договор, до средата на м. юли 2015 г. изпълнителят ще проведе 30 обучения на тема „Професионална компетентност на служителите в Националния осигурителен институт за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”, в които ще вземат участие общо 300 служители от Контактния център на НОИ и от приемните на института в цялата страна.

Обученията ще допринесат за развитието на професионалната компетентност на служителите на Националния осигурителен институт и ще спомогнат за подобряване на техните комуникативни способности при работа с лица със специфични потребности.

Изпълнението на проекта е по Договор №14-22-14/12.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността на договора е 21 600 лв. (без ДДС).