Заявление за изискване на стаж и доход от други държави-членки на ЕС/ЕИП

Забележка: Заявлението се попълва от лица, във връзка с преценка правото им на парично обезщетение за безработица по българското законодатество, които не разполагат с преносим документ U1, издаден от съответната държава. Към заявлението се прилагат документите, която съответната държава-членка на ЕС/ЕИП изисква - вж. Необходими документи за удостоверяване на стаж и доход от други държави.

Списък на необходимите документи за удостоверяване на стаж и доход от други държави-членки на ЕС/ЕИП.

Забележка: Файлът съдържа списък на неоходимите документи, които изисква съответната държава-членка на ЕС/ЕИП за удостоверяване на стаж и доход във връзка с преценка правото на парично обезщетение за безработица

Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)
Заявлението се попълва от лица, работили в Република България, във връзка с преценка на правото им на парично обезщетение за безработица в държава-членка на ЕС/ЕИП

Заявление за издаване на преносим документ U2
Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица в Република България, които отиват в друга държава-членка на ЕС/ЕИП за да търсят работа

Заявление за удостоверяване на датата на регистрация
Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица по законодателството на друга държава-членка, които търсят работа в Република България

Заявление за издаване на преносим документ U3
Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица по законодателството на друга държава-членка, които търсят работа в Република България, в случай че следва да съобщят определена промяна в обстоятелствата на службата на държавата-членка, която им изплаща обезщетението