Във връзка с осигуряване на оперативна съвместимост между Националната здравно-информационна система (НЗИС) и Електронния регистър на болничните листове (ЕРБЛРО), дължината на атрибут Номер на амбулаторен лист за извършен преглед в издаваните болнични листове е променен от 10 на 12 символа. В ЕРБЛРО вече се приемат данни от болнични листове, в които са отразени както 10, така и 12 символа за номер на амболаторен лист.

Със Заповед № 1016-40-114 от 07.02.2022 г. на управителя на НОИ са утвърдени Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове и решенията по обжалването им (Изискванията), в сила от 01.03.2022 г. Те се утвърждават и публикуват на Интернет страницата на НОИ на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Публикуваните Изисквания, заедно с Приложенията към тях са предназначени за разработчици на софтуер, използван от органите на медицинската експертиза - лекари, лекари по дентална медицина, ЛКК и лечебните заведения, в който е реализирана функционалност за издаване на болнични листове и/или решения на ЛКК, както и за самите органи на медицинската експертиза, издаващи болнични листове.

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове и решенията по обжалването им, в сила от 01.03.2022 г.

Приложения №2 - Изисквания към контрола на въвежданите данни, който следва да бъде извършен преди издаването на документите и подаването на данните, в сила от 01.05.2017 г.

Приложения №4 - Списък на проверките, извършвани на данните от издадените болнични листове и несъответствията по тях, с които данните НЕ СЕ ПРИЕМАТ В ЕРБЛРО, в сила от 01.05.2017 г.

Програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им

Публикувана е нова версия на файлът за подмяна номенклатурите на програмния продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 1.9 от 14.05.2021 г. Промяната е във връзка с въведени от Световната здравна организация (СЗО) нови кодове към МКБ – 10 ревизия, във връзка с Ковид-19. Достатъчно е да бъде подменена само версията на номенклатурите, без да се прави подмяна на програмния продукт. Приемащите модули на НОИ са съобразени с промяната.

Уеб-приложение на НОИ „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им”

Инструкция за работа с уеб-приложение на НОИ „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им” - при регистрация на потребители за получаване на уникални номера на болнични листове и за подаване на данни; подаване на файлове с данни от издадени болнични листове и решения на ЛКК.

Програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 2.0. от 30.12.2019 г. за първоначална инсталация

Файл за подмяна на версията на програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 2.0. от 30.12.2019 г. за подмяна на версия 

Файл за подмяна номенклатурите на програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 1.9 от 14.05.2021 г. за подмяна на номанклатурата

Инструкция за инсталиране/подмяна на програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им

Въпроси и отговори, свързани с издаване на болнични листове за временна неработоспособност

 За въпроси и контакти: benempl@nssi.bg