Териториално поделение на НОИ – Плевен, в съответствие със Заповед № 770/12.08.2014 год. на Управителя на НОИ и глава ІІІ, раздел І от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от Националния осигурителен институт обявява процедура за наемане на недвижим имот в гр. Червен бряг, с обща площ минимум 75 (седемдесет и пет) кв.м., за осъществяване дейността на Филиала на ТП на НОИ – Плевен в гр. Червен бряг при следните условия:1. Предназначение на имота: за административни цели;2. Местоположение на имота: в централната част на гр. Червен бряг;3. Площ на имота: минимум 75 кв.м., състоящ се поне от 3 ( три) стаи;4. Минимални изисквания за състоянието на имота:а) да не се нуждае от извършване на ремонт на стени, тавани, подове и прозорци;б) да е с изградена и функционираща В и К инсталация;в) да има изградено самостоятелно структурно окабеляване – локална мрежа за 4 (четири) работни места;г) да е с изградена и функционираща ел.инсталация, да има монтиран самостоятелен електромер или да е предвиден механизъм за заплащане на дължимите консумативни разходи ( ел.енергия и вода) от ноемателя;д) да има обособен оборудван санитарен възел;е) да отговаря на санитарно-хигиенни, противопожарни и други изисквания, които Законът за устройство на територията предвижда за обекти за нежилищни нужди;ж) в имота да има изградена сигнално-охранителна система или наличие на физическа охрана;з) да не е обременен с тежести.5. Срок на наемане на имота: 5 ( пет) години от датата на подписване на договора;6. Максимална месечна наемна цена: до 5,50 лв./кв.м. (пет лева и петдесет стотинки за един квадратен метър) без включен ДДС.7. Място и срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 17.10.2014 год. вкл. в деловодството на ТП на НОИ – Плевен, гр. Плевен, пл. Иван Миндиликов № 8, ет. 7, офис 75, всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.8. Дата, място и час на отваряне и разглеждане на офертите: на 20.10.2014 год. от 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Плевен, гр. Плевен, пл. Иван Миндиликов № 8, офис 74 от комисия, назначена със заповед на Директора на ТП на НОИ – Плевен.9. Оглед на предложените за наемане имоти: на 20.10.2014 год. от 12.00 часа до 14.00 часа като всеки участник в процедурата е длъжен да осигури достъп по предложените за отдаване под наем помещения.10. Отваряне на ценовите предложения: на 21.10.2014 год. от 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Плевен, гр. Плевен, пл. Иван Миндиликов № 8, офис 74.11. Оценяване и класиране на офертите: по реда, начина и съобразно критериите, посочени в документацията за участие в процедурата.12. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ – www.noi.bg в рубрика “ Търгове”13. Обявата е публикувана във вестник “Посоки” на 03.10.2014 год. и на интернет страница, специализирана в областта на сделки с недвижими имоти – www.netimoti.net14. Лице за контакти: Христофор Йорданов – тел. 064 88 44 90.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.