Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-помещение от 6,00 кв.м., етаж 1, гише №3, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ гр. Кюстендил, бул. „България” №46 за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора. Търгът ще се проведе на 08.07.2013 г. от 13:30 ч. в ТП на НОИ – гр. Кюстендил; бул.“България” № 46, етаж 3, стая 307.
    Със Заповед № РД-09-153/15.07.2013 год. на директора на ТП на НОИ гр. Кюстендил, на основание чл. 55 от ППЗДС, е определен за спечелил търга за отдаване под наем на обект част от недвижими имот – помещение от 6 /шест/ кв. м., ет. 1, гише № 3, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ гр. Кюстендил, бул. „България” № 46 „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон Боровец.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.