Териториално поделение на НОИ – гр. Кюстендил, бул. ”България” № 46 на основание Заповед № 1015-09-309/10.11.2016г. на директора на ТП – Кюстендил и в съответствие с Глава III, Раздел II от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ,  
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на част от недвижим имот 1 (един) кв. м. площ от партерния етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България“ №46 за разполагане на АТМ – устройство /банкомат/.

Срок за отдаване под наем – 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора.
Първоначална наемна цена: 61.00 (шестдесет и един) лева без ДДС, определена по реда на чл. 41 от ППЗДС от лицензиран оценител. Определеният начален наем на обекта не включва разходи за консумативи (ел. енергия, данък сгради, такса битови отпадъци и застраховка и др.). Същите се изчисляват по методика описана в Приложение №1 към договора.
Предназначение на имота: За поставяне на АТМ устройство (банкомат)
Вид на търга – с тайно наддаване.
Размер на депозита – 50,00 (петдесет) лева, преведени по сметка на ТП на НОИ – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил или внесени в касата на ТП на НОИ – Кюстендил в срока, определен за представяне на заявленията за участие.
Тръжната документация за участие може да бъде получена до 16:30 часа на 12.12.2016 г., от деловодството на ТП на НОИ – Кюстендил, на адрес: гр. Кюстендил, бул. „България“ № 46, стая № 309 или от електронната страница на НОИ /www.nоi.bg/, рубрика „Търгове”.
Оглед на обекта може да се извършва, всеки работен ден в часовете между 08:00 и 16:30 часа, до 12.12.2016 г. включително.
Краен срок за подаване на заявления за участие – до 16,30 часа на 12.12.2016г. в деловодството на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46, етаж 3, стая 309. Заявлението се представя от кандидата, или упълномощен от него представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и/или електронен адрес. Заявления представени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан, или плик с нарушена цялост, като се отбелязват във входящия регистър.
Дата, място и час на провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 13.12.2016г. в ТП на НОИ – Кюстендил, бул. ”България” № 46, ет. 3, стая 307 от 10,30 часа.
Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.
Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), рубрика „Търгове“

Лице за контакт: Камелия Постолова – гл. експерт, отдел „Административен“- тел. 078/ 55 92 06.
ЗаповедДокументация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.