Териториално поделение на НОИ – Перник, на основание на Заповед № 1016-40-1116/07.10.2016г. на управителя на НОИ, в съответствие с Глава III, Раздел II, чл.38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на недвижим имот – помещение от 15 (петнадесет) кв.м.,разположено на етаж първи, стая № 103 от административната сграда на ТП на НОИ – Перник

Срок за отдаване под наем – 3 (три) години, считано от датата на сключване на договор.
Първоначална наемна цена: 93.06 (деветдесет и три лв. и шест ст.) без вкл. ДДС, за 15кв.м. Определената начална наемна цена на обекта не включва разходи за консумативи.
Предназначение на имота: за административни нужди.
Вид на търга – с тайно наддаване.
Размер на депозита – 20.00 (двадесет) лева без ДДС, внесен по сметка на ТП на НОИ – Перник: IBAN № BG48UBBS80023106045803; BIC UBBSBGSF и § 93-10-00 при ОББ АД гр. Перник.
Специални изисквания към участниците – обекта да се ползва с определената цел – обслужване на клиенти на ТП на НОИ – Перник, ползващи услугите на профилактика и рехабилитация.
Краен срок за подаване на ценови предложения – до 17.00 часа на 16.12.2016 г. в стая 202, етаж 2 в административната сграда на ТП на НОИ-Перник, ул.“Отец Паисий” №50 .
Дата, място и час за провеждане на търга – от 10.00 часа на 19.12.2016 г. в ТП на НОИ – Перник, ул. “Отец Паисий” №50 , етаж 2-ри, стая 203.
Критерий за оценка на ценовите предложение – най-висока цена. Оценката на ценовите предложения на участниците ще се извърши, съгласно реда и начина, посочени в документацията.
Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. до 16.12.2016 г.
Предложението се представя от кандидата, или упълномощен от него представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и/или електронен адрес. Предложения представени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан, или плик с нарушена цялост, като се отбелязват във входящия регистър.
Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), рубрика „Търгове“.

Лице за контакт: Аделина Николова – тел. 076/649 315
Заповедокументация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.