Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Пазарджик обявява търг за наемане на недвижим имот в град Пещера, предназначен за осъществяване дейността на ТП на НОИ – Пазарджик, при следните условия. 1. Предназначение на имота: за административни цели.2. Местоположение: в централната градска част на град Пещера.3. Площ на имота: от 40 до 45 кв.м.4. Минимални изисквания за състоянието на имота: да не е обременен с тежести, да не е в жилищна сграда, да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на ремонтни дейности преди нанасяне в същия; да е с изградени и функциониращи ел. и В и К инсталации с монтирани самостоятелни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението на ел. енергия и вода от страна на наемателя и остойностяване на посочените разходи; да има възможност за монтиране на сигнално – охранителна система; да са налични вентилационна и климатизационна инсталации или да има възможност на монтиране на собствени климатици. Имота трябва да отговаря на всички санитарно-хигиенни, противопожарни и други изисквания, които Законът за устройството на територията предвижда за обекти за нежилищни нужди.5. Срок на наемане на имота: 3 години.6. Максимална месечна наемна цена за 1 кв.м. площ: 6.50 лева / шест лева и петдесет стотинки / с ДДС.7. Място, срок за получаване и цена на тръжната документация: документация може да се закупи всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа в срок до 04.03.2014 г. вкл. от административната сграда на ТП на НОИ – Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” № 15А, ет.1, стая № 6. Цена: 2.30 лв. /два лева и тридесет стотинки/ с включен ДДС.8. Място и срок за подаване на оферти – всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа в административната сграда на ТП на НОИ гр. Пазарджик :ул.“Екзарх Йосиф” № 15А, стая № 6 до 04.03.2014 г. вкл.9. Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.10. Критерий за оценка на ценовите предложения – „най-ниска цена” за 1 кв.м. площ. 11. Офертите ще бъдат отворени на 05.03.2014 г. в 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А, ет. 1, стая № 7. Оглед на предложените имоти ще се извърши на 05.03.2014 г. от 14.00 до 16.00 часа. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 06.03.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 15А, ет. 1, стая № 7. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения. 12. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), раздел „Търгове”. Обявата е публикувана във в. “Пазарджишка Марица”, брой 37 (3064) от 21.02.2014 г. и на интернет страницата: www.imot.bg.Лице за контакти – Величка Кадийска – юрисконсулт, тел. 034 404215
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.