Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе на основание Глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ от 2018 г. и Заповед №Ц1015-17-75 от 18.09.2020 г. на директора за назначаване на комисия, и в изпълнение на възлагателна Заповед №Ц1016-40-563 от 02.09.2020 г. на управителя на НОИ
О Б Я В Я В А:
Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Русе, подходящ за осъществяване на дейността на ТП по съхраняване на архивни документи и обособяване на архивохранилище, при следните условия:1. Предназначение на имота: обособяване на архивохранилище; 2. Местоположение: в границите на града, съгласно кадастралната карта на гр. Русе; 3. Нетна полезна площ на имота: до 650 кв. м., но не по-малка от 550 кв. м.;4. Минимални изисквания за състоянието на имота: да не е обременен с тежести; да не е в жилищна сграда; да е на първи или приземен етаж с възможност за разполагане на оптимален брой архивни стелажи и с достъп на товарни колички (изградена рампа); да е в добро състояние, което да не налага извършването на строително–ремонтни работи преди нанасяне в него; подът на помещението трябва да издържа на натоварване от 800 кг. на кв. м. и да е с твърда, устойчива на износване подова настилка; да отговаря на всички санитарно-хигиенни, противопожарни и други изисквания, които ЗУТ предвижда за обекти за нежилищни нужди; да е с изградени и функциониращи ел. и ВиК инсталации, с монтирани самостоятелни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението; да има прозорци, които са оборудвани със средства за намаляване на количеството на проникващата слънчева светлина и с възможност за проветряване; да има налични: сигнално-охранителна и пожаро-известителна системи или да има възможност за монтиране на такива; да не се намира в непосредствена близот до крупни производствени обекти, върху геоложко непригодни терени или в близост до железопътни възли и взривоопасни обекти.Всички минимални и специфични изисквания към сградата и помещенията са подробно посочени в процедурата от тръжната документация.5. Максимална наемна цена за нетна полезна площ на помещението – да не надвишава сумата от 8,00 (осем) лева на кв. м. месечно, без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за топлоенергия, електроенергия и вода. 6. Срок за наемане на имота – 5 (пет) години, считано от датата на предаване на имота.7. Място и срок за подаване на оферти – всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в ТП на НОИ – Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров“№26, гише №1 “Деловодство” до 30.09.2020 г. вкл. 8. Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.9. Критерий за оценка на ценовите предложения – „икономически най-изгодно предложение”. 10. Откритото заседание на комисията за отваряне на предложенията ще се проведе на 05.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ – Русе на адрес гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26, ет.2, Зимна градина.11. Оглед на предложените обекти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на една от следните дати 06.10.2020 г. и 07.10.2020 г. от 09:00 часа до 16:30 часа, след предварителна уговорка с участника. 12. Отваряне на ценовите оферти ще се проведе от 10:00 часа на 14.10.2020 г. в сградата на ТП на НОИ – Русе, ул.„Асен Златаров“ №26, зала Зимна градина.13. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg) в рубрика „Търгове” и са обявени и на видно място в сградата на ТП на НОИ – Русе в гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ № 26.Лица за контакти – Диана Вълкова-Димитрова – тел. 082816416, 0883582483; Петър Георгиев – тел.082816409, 0888915513.
Заповед 2
Документация за участие
Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.