НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ОБЯВЯВАтърг с тайно наддаване за продажба на алуминиев скрап с примеси, получен посредством демонтаж на алуминиева дограма

Срок на договора
Прогнозно количество
Място на получаване
Дата на провеждане на търга

до изчерпване на прогнозното количество

18 500 кг. алуминий с примеси

бул.“Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София

28.09.2020 г. от 10.00 ч.

Договорът за продажба се осъществява при условия на поетапно изкупуване, след подаване на писмена заявка от страна на НОИ.
Търгът ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦУ на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София.Начална тръжна цена – 0,24 лв. за един килограм алуминиева скрап с примеси.С оглед периодичното изпълнение на договора се предвиждат плащания за всяка предадена заявка. Купувачът транспортира за своя сметка изкупените активи.Депозит за участие в търга – 444 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.Тръжната документация е достъпна на сайта на НОИ /www.noi.bg/, профил на купувача, раздел търгове. Оглед се извършва от представители на кандидатите всеки работен ден до 25.09.2020 г., от 10.00 до 16.00 часа. Крайният срок за приемане на оферти за участие в търга е до 16.30 часа на 25.09.2020 г.Офертите се подават съгласно изискванията на тръжната документация в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, “Деловодство”.
Лица за контакт – Таня Динева – тел. 02/926-14-15; Георги Игнатов – тел. 02/926-14-31
Протокол
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.