НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ в съответствие със заповед на управителя на НОИ № 429 от 21.05.2015 г., издадена на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от КСО във връзка с чл. 16, ал. 2; чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС
ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична държавна собственост

Вид на обекта
Адрес на обекта

Дата на провеждане
на търга

Три броя площи, всяка от които по 1кв.м. (общо 3), предназначени за разполагане на кафе автомати на първи, четвърти и осми етажи в административна сграда на НОИ

бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София

29.06.2015 г. от 10.00 ч.

Договорът за наем ще се сключи за петгодишен срок.Участниците следва да са търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи най-малко двугодишен опит в експлоатирането на кафе автомати и отговарящи на изискванията на одобрената тръжна документация.Търгът ще се проведе на 29.06.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦУ на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят на следващия ден от 15.30 ч.1.Цена на тръжната документация – 24 лв. с включен ДДС.2. Начална тръжна цена – 420 лв. месечно без ДДС, общо за цялата отдавана площ от 3 (три) кв.м. Сумата е платима по банков път, като се предвижда предварително заплащане на наема за първите два месеца на договора.3. Депозит за участие в търга – 200 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.4. Закупуването на тръжната документация – в сградата на ЦУ на НОИ всеки работен ден от седмицата от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа до 25.06.2015 г. 5. Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжни документи всеки четвъртък до 25.06.2015 г., от 15.00 до 16.00 часа. 6. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.30 часа на 26.06.2015 г.Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, “Деловодство”.Документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложение с цена в български лева, подписано и подпечатано от кандидата (в запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна документация и съдържащо документите, посочени в същата.
За справки тел. 02 926-14-02
Класиране на кандидатите

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.