НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ в съответствие със заповед на управителя на НОИ № 473 от 02.06.2015 г., издадена на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от КСО във връзка с чл. 16, ал. 2; чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС
ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – част от недвижим имот публична държавна собственост

Вид на обекта

Адрес на обекта

Дата на провеждане
на търга

кухненско помещение и бюфет, разположени на дванадесети етаж, с
обща площ от 218 кв.м.

бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София

09.07.2015 г. от 10.00 ч.

Договорът за наем ще се сключи за срок от 7 (седем) години.
Участниците следва да са търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи най-малко eдногодишен опит в организиране на столово хранене или друг опит в дейности като стопанисване и управление на подобен тип обекти със собствена кухня – заведение за хранене и/или ресторант, отговарящи на изискванията на одобрената тръжна документация.
Търгът ще се проведе на 09.07.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦУ на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят на следващия ден от 15.30 ч.

Цена на тръжната документация – 24 лв. с включен ДДС.
Начална тръжна цена – 1 740 лв. месечно без ДДС, платима по банков път, като се предвижда предварително заплащане на наема за първите два месеца на договора.
Депозит за участие в търга – 300 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
Закупуване на тръжната документация – в сградата на ЦУ на НОИ всеки работен ден от седмицата от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа до 07.07.2015 г. включително.
Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжни документи всяка сряда до 08.07.2015 г., от 15.00 до 16.00 часа.
Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 16.30 часа на 08.07.2015 г.

Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, “Деловодство”.
Изискуеми документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложение с цена в български лева, подписано и подпечатано от кандидата (в запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна документация и съдържащо документите, посочени в същата.
За справки тел. 02 926-14-45

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.