Националният осигурителен институт обявява инвестиционно намерение – изготвяне на инвестиционен проект на обект:„Нова визия на козирка над главен вход на сградата на Централно управление на НОИ, бул.“Александър Стамболийски“ No 62-64, София“
Инвестиционният проект следва да се изготви в идейна и работна фаза.
Обхват на инвестиционния проект:
ИДЕЙНА ФАЗА:
1.Част Архитектурна
1.1. Архитектурно заснемане на съществуващо външно входно пространство;    1.2. Външна визуализация /фотомонтаж/ на външно входно пространство в два варианта – при запазване на метална носеща конструкция и при нова носеща конструкция;    1.3. Ситуация, частична фасада с отразени елементи на козирка, нов парапет и светлинно лого с надпис;    1.4. Изготвяне на предварителен бюджет за предложените два варианта на решение на архитектурно оформление на козирка и външно входно пространство.
2.Част Конструктивна
2.1. Конструктивно становище за състоянието на съществуваща метална конструкция на козирка
РАБОТНА ФАЗА:
В работна фаза се разработва избраният от двата варианта в идейна фаза
1. Част Архитектурна   2. Част Конструктивна   3. Част ПБЗ   4. Част Електро
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Предложенията трябва да включват отделни цени за двете фази и обща цена за услугата, която да включва всички разходи за изпълнителя с изключение на такси към съгласувателни органи, които са задължение на Възложителя. Инвестиционният проект трябва да включва подробни количествени сметки по съответните части. Изпълнителят се задължава да внесе проекта в Столична община за разглеждане, както и да го защитава до получаване на разрешение за строеж.
Офертите се представят в деловодството на ЦУ на НОИ, бул.“Александър Стамболийски“ No 62-64, София, с краен срок: 17.00 на 16.03.2015.За контакт: 02 926 1431; 02 926 1427

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.