Териториално поделение на НОИ – София-област, в съответствие със Заповеди № 247/06.03.2014 г. и №32/19.01.2015 г. на управителя на НОИ и глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Процедура по наемане на недвижими имоти за обособяване на изнесени работни места на ТП на НОИ – София-област в следните населени места:
1. Централна част на гр. Елин Пелин:а/ площ на имота – 35-40 кв.м.б/ максимална месечна наемна цена: до 5.63 лв./кв.м. без ДДС.
2. Централна част на гр. Костинброд:а/ площ на имота – 50 кв.м.б/ максимална месечна наемна цена: до 3.40 лв./кв. м. без ДДС.
3. Централна част на гр. Ботевград:а/ площ на имота – 60 кв.м.б/ максимална месечна наемна цена: до 5.00 лв./кв. м. без ДДС.
I. Срок на наемане на имотите: 5 години от датата на сключване на договора.
II. Срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 18.03.2015 г. в административната сграда на ТП на НОИ – София-област, гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ № 48, ет. 4, стая 403.
III. Отваряне и разглеждане на офертите: на 20.03.2015 г. в административната сграда на ТП на НОИ – София-област, гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ № 48, ет. 4, стая 403, както следва:

за гр. Елин Пелин – в 10.15 часа;
за гр. Костинброд – в 10.30 часа;
за гр. Ботевград – в 10.45 часа.

IV. Оценяване и класиране на предложенията: съгласно реда и начина, посочени в документацията за участие.
V. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ – www.noi.bg в рубрика “Търгове”.
Обявата е публикувана във в. “Сега“, бр. 50 от 05.03.2015 г. и на интернет страницата: www.imot.bg.
Лице за контакти: Станислава Ламбева – началник отдел „ЧРАПИО“, тел. 02/926 25 15.
Документация за участие – Елин Пелин
Документация за участие – Костинброд
Документация за участие – Ботевград

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.