Териториално поделение на НОИ – Разград, в съответствие със Заповед № 1016-40-274/15.09.2015 г. на управителя на НОИ и глава III, раздел II от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ,
ОБЯВЯВА
Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 1,5 кв.м. на първия етаж в Административната сграда на ТП на НОИ – Разград на бул. “Бели Лом” № 40, със следните условия:
1. Местоположение: 1.5 кв.м. на първия етаж в Административната сграда на ТП на НОИ – гр. Разград, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 40.
2. Търгът ще се проведе на 24.11.2015 година от 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – град Разград, бул. “Бели Лом” № 40, ет.4, зала № 406.
3. Първоначална наемна цена без включен ДДС: 105.00 лева месечно за площ от 1,5 кв.м. на първия етаж в Административната сграда на ТП на НОИ – Разград на бул. “Бели Лом” № 40, предназначена за монтиране на 1 брой самопродаващ автомат за продажба на топли напитки и 1 брой хладилен автомат за продажба на студени напитки, сандвичи и пакетирани храни.
4. Срок за отдаване на имота: 3 години от датата на сключване на договора.
5. Депозитът за участие в търга е 50.00 лева, преведени по сметка на ТП на НОИ – Разград в срока, определен за представяне на заявленията за участие.
6. Оглед на обекта се извършва всеки ден в рамките на работното време на ТП на НОИ – град Разград в часовете между 8.00 до 17.00 часа включително.
7. Краен срок за приемане на документи за участие в търга: до 17.00 ч. на 19.11.2015 година в деловодството на ТП на НОИ – Разград, гр. Разград, бул. “Бели лом” № 40, стая № 305, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
8. Тръжната документация за провеждане на търга се закупува в сградата на ТП на НОИ – град Разград, бул. “Бели Лом” № 40, ет.2, стая № 202. Стойността на документацията е в размер на 1.00 лв. с включен ДДС.
Лице за контакти – Теодора Андреева – н-к на отдел ЧРАПИО, тел. 084/614415 или Красимира Петрова – младши експерт в сектор ЧРПОАСД, тел. 084/614485

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.