Териториално поделение на НОИ – Пловдив, в съответствие със Заповед № 1015-15-126/06.10.2015 г. на управителя на НОИ и глава III, раздел II от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на 3 кв. м. площ от дворната част и административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, със следните условия:
1. Местоположение: 3 кв. м. площ от административната сграда и дворната част на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се на адрес: гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7.
2. Търгът ще се проведе на 12.11.2015 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7, ет. 3, ст.313.
3. Първоначална наемна цена без включен ДДС: 435 лева месечно за 3 кв. м. площ, находящи се в дворната част, на ет. 1 и ет. 3 в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 за 3 броя самоподаващи машини за топли напитки.
4. Стъпката за наддаване е 10 на сто от определената в т.3 начална цена, или 43,50 лв без включен ДДС за 3 кв. м. площ за 3 броя самоподаващи машини за топли напитки.
5. Депозитът за участие в търга е 20,00 лева, преведени по сметка на ТП на НОИ – Пловдив в срока, определен за представяне на заявленията за участие.
6. Гаранция за изпълнение на договора в размер на един месечен наем, вносима от спечелилия търга преди сключване на договора.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, в часовете между 14:00 и 16:00 часа до 10.11.2015 г. включително.
8. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 16:30 часа на 10.11.2015 г. в деловодството на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7, ст. 113.
9. Документацията за участие е публикувана в раздел “Търгове” в интернет страницата на НОИ – www.noi.bg, както и на видно място в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, същата може да бъде получена и от ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7, ет.1, ст.113 до 16:30 часа на 10.11.2015 г.
Обявата е публикувана във: вестник “Марица”, бр.235/7834/ от 08.10.2015 г.и вестник “Новинар”, бр.236/08.10.2015 г.
Лице за контакти – Нина Войникова – младши експерт в сектор “ЧРПОАСД”, тел.: 032/608 237.
Заповед
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.