Териториално поделение на Националния осигурителен институт – София град на основание Заповед № 1016-40-352/15.10.2015 г. на Управителя на НОИ
О Б Я В Я В А:
процедура за наемане на недвижим имот в гр. София, с площ около 330 – 350 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора, за обособяване на архивни помещения за целите на управлението.
1. Общи минимални и специфични изисквания към сградата/имота:- Нетна ползваема площ – от 330 до 350 кв.м.;- Помещенията да са в добро състояние, което да не налага извършването на строително – ремонтни работи преди нанасяне в него, с подова настилка подходяща за архивни помещения – износоустойчива, лесна за почистване и поддържане /да не е мокет или подобни на него/; – Подът на помещението трябва да издържа натоварване от 500 кг/кв.м.;- Помещенията да се намират на етаж не по-висок от 4-ти и да предоставят възможност за разполагане на архивни стелажи;- Наличието на товарен асансьор осигуряващ достъпа на товарни колички до наетия имот е задължително условие;- Санитарно помещение;- В сградата да се осъществява денонощен пропускателен режим на входа от охрана или портиер;   – Достъпът до наетото помещение да бъде неограничен в работни и неработни дни, в работно и извънработно време;- Да има възможност за самостоятелно отчитане на консумираната електроенергия, топлоенергия и вода; – Сградата, в която се намира имота да е позиционирана в максимална близост до сградата на ТП на НОИ – София град с граници, определени от: бул. “Константин Величков”, бул. “Акад. Иван Гешов”, бул. “Ген. Едуард Тотлебен”, бул. „Македония”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Сливница”, съгласно кадастралната карта на гр. София;- Сградата, в която се намира имота да отговаря на изискванията на действащите правила и норми за пожарна безопасност.
2. Срок за наемане на имота – 5 години, считано от датата на подписване на договора.
3. Максимална наемна цена – да не надвишава сумата от 6.00 лв. на квадратен метър месечно без ДДС . В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за топлоенергия, електроенергия и вода. 
4. Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 02.11.2015 г. в деловодството на ТП на НОИ – София град, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, ет. 1, ст. 103. След изтичане на крайния срок за подаване оферти не се приемат.
5. Откритото заседание на комисията за класиране на предложенията ще се проведе на 04.11.2015 г. от 09:00 часа в сградата на ТП на НОИ – София град, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, етаж трети, зала за обучения.
6. Оглед на предложените обекти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на 04.11.2015 г. Собствениците на обекти са длъжни да осигурят достъп до предложените от тях помещения от 11:00 часа до 15:00 часа.
7. Отваряне на ценовите оферти ще се проведе от 10:00 часа на 05.11.2015 г. в сградата на ТП на НОИ – София град , бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, етаж трети, зала за обучения.
8. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg) в рубриката „Търгове”. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от заинтересованите лица до 16:30 часа на 02.11.2015 г. и от касата на ТП на НОИ – София град, бул.“Ал. Стамболийски” № 62-64, ет.1, ст.114. Условията за провеждане на процедурата са обявени и на видно място в сградата на ТП на НОИ – София град, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64.
Обявата е публикувана във вестник “Сега”, бр. 243/22.10.2015 г. и на интернет страницата: www.imot.bg
Лице за контакти – Красимир Атанасов – началник на отдел „ЧРАСД”, тел.: 926-17-91; 926-17-65
Докучентация зя участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.