ТП на НОИ – гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи:
1. Резервни части от пътнически асанасьор:
-повдигателен механизъм – 300,00 лв. – 1 бр.;
-ел. двигател – тип МА100/485; мощност 2,5 kW; обороти 1400 об/м – 96,00 лв. – 1 бр.;
-ел. табло – 144,00 лв. – 1 бр.;
-скоростен ограничител – 36,00 лв. – 1 бр.;
-шахтни врати полуавтоматични, комплектовани с панти, пружини, оси – 72,00 лв. – 8 бр.;
-противотежести – 6,00 лв. – 28 бр.;
-релси кабина и противотежести – размери: 60/90/16 мм; обща дължина 26 м (4 броя х 5 м + 4 броя х 1,5 м) – 18,00 лв. – 8 бр.;
-бутониера – кабинна – 18,00 лв. – 1 бр.;
-бутониери – шахтни – 6,00 лв. – 8 бр.;
-ел. отбивачка – 30,00 лв. – 1 бр.;
-стоп шахта – 6,00 лв. – 1 бр.
Забележка:
Посочената цена е единична минимална начална стойност с включен ДДС.
Характеристика на асансьорната уредба:
-ел. пътнически асансьор, модел „АВ-1Т”;
-произведен през 1970 г. в Завод за асансьори гр. София ;
-осем спирков;
-товароносимост 320 кг.
2. Матрични принтери:
-Матричен принтер OKI Microline 3321 – 144,00 лв. – 10 бр.
Забележка:
Посочената цена е единична минимална начална стойност с включен ДДС.
Изисквания за участие и подаване на оферти

Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 10 на сто от началната цена на вещите, за които кандидатстват. Депозитът се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG87UNCR75273162353101, BIC UNCRBGSF, параграф 361904 в Банка “УниКредит Булбанк” АД, клон гр. Бургас или в касата на ТП на НОИ – гр. Бургас – ет. 8, ст. 9, в брой.

Участниците могат да правят оглед всеки делничен ден в рамките на работното време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа до 06.08.2014 г. вкл. след предварителна уговорка на тел. 056/ 80 38 00 – г-жа Данева или 056/ 80 37 80 – г-жа Иванова
Оферти се подават на партера на ТП на НОИ -гр. Бургас, гише № 15, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в запечатан непрозрачен плик лично, от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по пощата, като на плика се отбелязва: “За търга по закупуване на резервни части на пътнически асансьор и/или матрични принтери”, име, адрес и телефон за връзка с кандидата. Всеки кандидат има право да подава само една оферта за закупуване на вещите. Краен срок за приемане на оферти е 06.08.2014 г. 16:30 часа.
Офертата следва да включва:

-Административни сведения, съдържащи: име, адрес, телефон за връзка и банкова сметка на участника;
-ценово предложение за закупуване на вещта/вещите;
-документ за внесен депозит (копие вярно с оригинала);
-документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице/едноличен търговец (копие вярно с оригинала);          
Пликовете с офертите ще бъдат отворени на 07.08.2014 г. от 10:00 часа.
Резултатите от търга ще бъдат обявени на електронната страница на НОИ, в раздел „Търгове”, в срок до 15 август. На спечелилия търга ще бъде изпратена покана за заплащане на цената и получаване на вещта/вещите.
Начин на плащане – спечелилото лице заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на получаване на поканата. Ако плащането не се извърши в определения срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващите кандидати по реда на класирането им.
    Уведомяваме, че в търга за закупуване на резервни части от пътнически асансьор и матрични принтери за краен купувач на резервни части от пътнически асансьор е определен „Автотехник” ЕООД гр. Ямбол.
    Поради липса на кандидати, изявили желание да закупят матрични принтери OKI Microline 3321, същите се предоставят безвъзмездно на Дирекция „Социално подпомагане” – Бургас.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.